ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฟุ้งเฟื่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฟุ้งเฟื่อง*, -ฟุ้งเฟื่อง-

ฟุ้งเฟื่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟุ้งเฟื่อง (adj.) well-known See also: famous
ฟุ้งเฟื่อง (adj.) prosperous Syn. เฟื่องฟุ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bombastสำนวนฟุ้งเฟื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฟุ้งเฟื่อง
Back to top