ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดน้ำไหลไฟดับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดน้ำไหลไฟดับ*, -พูดน้ำไหลไฟดับ-

พูดน้ำไหลไฟดับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดน้ำไหลไฟดับ (v.) be talkative See also: babble, be chatty, be gabby Syn. จ้อ, พูดพร่ำ, พูดพล่าม, พูดเป็นต่อยหอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You let me go through all that?แล้วคุณปล่อยให้ฉันพูดน้ำไหลไฟดับ
You ready for your mind to be blown?นายพร้อมที่จะฟัง ฉันพูดน้ำไหลไฟดับหรือยัง
And I just start talking out of my ass.และฉันก็เริ่มพูดน้ำไหลไฟดับ
High five, Tirone.เธอพูดน้ำไหลไฟดับ ความคิดบางอย่างที่มีเจตนาร้ายทีเดียว
I see Captain Lilywhite standing on his stoop and jabbering away to anyone who will listen about the evils of a centralized fence.ข้าเห็นกัปตันเรือลิลลี่ไวท์ ยืนอยู่บนกราบเรือของเขา และส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าวพูดน้ำไหลไฟดับ กับบทุกคนที่รับฟัง เรื่องความชั่วร้ายของการรวมอำนาจ มาศูนย์กลางผู้ซื้อขายของโจร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดน้ำไหลไฟดับ
Back to top