ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พึ่งพาอาศัยกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พึ่งพาอาศัยกัน*, -พึ่งพาอาศัยกัน-

พึ่งพาอาศัยกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พึ่งพาอาศัยกัน (v.) mutually depend on each other Syn. ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
interdependence(n) การพึ่งพาอาศัยกัน
interdependent(adj) พึ่งพาอาศัยกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
commensal (adj.) ที่อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน
interdependence (n.) การพึ่งพาอาศัยกัน See also: การอาศัยซึ่งกันและกัน
reciprocity (n.) การพึ่งพาอาศัยกัน See also: การแลกเปลี่ยนกัน Syn. interchange, exchange
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ultimately they trust one another, but they're still codependent, enabling.ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาไว้ใจกันและกัน แต่พวกเขายังคงพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน
Phil Jackson says they're like organisms that can only survive through interdependence.ฟิล แจ็คสันบอกว่า พวกเขาเหมือนสิ่งมีชีวิต ที่จะรอดได้ก็ต่อเมื่อพึ่งพาอาศัยกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พึ่งพาอาศัยกัน
Back to top