ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พึ่งพาอาศัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พึ่งพาอาศัย*, -พึ่งพาอาศัย-

พึ่งพาอาศัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พึ่งพาอาศัย (v.) depend on See also: rely on, lean on, count on Syn. พึ่งพากัน
พึ่งพาอาศัยกัน (v.) mutually depend on each other Syn. ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
recourse(รีคอร์ส',รี'คอร์ส) n. การขอความช่วยเหลือ,การหันไปพึ่งพาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือ,สิทธิไล่เบี้ย,สิ่งที่หันไปขอความช่วยเหลือ, Syn. resource,resort
rely(รีไล') vi. ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วางใจ,เชื่อมั่น,อาศัย,พึ่งพาอาศัย, Syn. depend confidently
English-Thai: Nontri Dictionary
dependence(n) ความเชื่อใจ,ความไว้ใจ,การพึ่งพาอาศัย,เมืองขึ้น
interdependence(n) การพึ่งพาอาศัยกัน
interdependent(adj) พึ่งพาอาศัยกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dependentพึ่งพาอาศัยผู้อื่น,ชอบพึ่งพาผู้อื่น,ต้องพึ่งพาผู้อื่น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
commensal (adj.) ที่อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน
dependence (n.) การพึ่งพาอาศัย See also: การไว้เนื้อเชื่อใจ
dependency (n.) การพึ่งพาอาศัย See also: การไว้เนื้อเชื่อใจ
interdependence (n.) การพึ่งพาอาศัยกัน See also: การอาศัยซึ่งกันและกัน
reciprocity (n.) การพึ่งพาอาศัยกัน See also: การแลกเปลี่ยนกัน Syn. interchange, exchange
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want to be the guy that the girl I like can count on the most!ฉันอยากจะเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงที่ฉันชอบสามารถพึ่งพาอาศัยได้มากที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ultimately they trust one another, but they're still codependent, enabling.ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาไว้ใจกันและกัน แต่พวกเขายังคงพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน
Phil Jackson says they're like organisms that can only survive through interdependence.ฟิล แจ็คสันบอกว่า พวกเขาเหมือนสิ่งมีชีวิต ที่จะรอดได้ก็ต่อเมื่อพึ่งพาอาศัยกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พึ่งพาอาศัย
Back to top