ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พิจิก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พิจิก*, -พิจิก-

พิจิก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิจิก (n.) scorpion See also: Scorpio Syn. แมงป่อง, ราศีพฤศจิก, ราศีพิจิก
English-Thai: HOPE Dictionary
scorpio(สคอร'พิโอ) n. กลุ่มดาวแมงป่อง,ราศีพิจิก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A Scorpio 1969, November 3rdวันที่ 28 ตุลาคม 1969 ราศีพิจิก
Scorpios, they can be tricky.ราศีพิจิกน่ะ เจ้าเล่ห์
The dead can hold a grudge better than most Scorpios.คนตายสามารถจองเวรจองกรรม ได้ดีกว่าพวกราศีพิจิกเป็นส่วนใหญ่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พิจิก
Back to top