ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พาโลโสเก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พาโลโสเก*, -พาโลโสเก-

พาโลโสเก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พาโลโสเก (v.) accuse wrongly See also: defame, impute the fault to Syn. พาลพาโล, พาโลโฉเก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พาโลโสเก
Back to top