ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พาโลโฉเก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พาโลโฉเก*, -พาโลโฉเก-

พาโลโฉเก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พาโลโฉเก (v.) accuse wrongly See also: defame, impute the fault to Syn. พาลพาโล, พาโลโสเก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พาโลโฉเก
Back to top