ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พาลพาโล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พาลพาโล*, -พาลพาโล-

พาลพาโล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พาลพาโล (v.) bully See also: browbeat, annoy, bulldoze Syn. หาเรื่อง, ระราน
พาลพาโล (v.) accuse wrongly See also: defame, impute the fault to Syn. พาโลโฉเก, พาโลโสเก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พาลพาโล
Back to top