ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พับเพียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พับเพียบ*, -พับเพียบ-

พับเพียบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พับเพียบ (v.) sit squat on the floor in a polite attitude See also: sit with legs folded back to one side
English-Thai: HOPE Dictionary
squat(สควอท) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) (การ) นั่งยอง ๆ ,นั่งขัดสมาธิ,นั่งราบ,นั่งถ่าย,หมอบ,นั่งพับเพียบ,นั่งบนพื้น,ขดตัว,หักร้างถางพง. adj. ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,กว้างเตี้ย., Syn. stocky,chunky,
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It means that I don't have to sit like a lady.มันก็หมายความว่าฉันไม่ต้องพับเพียบเรียบร้อยเป็นกุลสตรี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พับเพียบ
Back to top