ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พันพัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พันพัว*, -พันพัว-

พันพัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พันพัว (v.) involve Syn. พัวพัน, เกี่ยวพัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got this guy wrapped around my little finger!ฉันพบคนๆนีพันพัวรอบๆ นิวกอยนอยๆของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พันพัว
Back to top