ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พร่าเลือน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พร่าเลือน*, -พร่าเลือน-

พร่าเลือน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พร่าเลือน (v.) blur See also: dazzle Syn. มัว, เลือน, สลัว, จาง Ops. ชัดเจน
พร่าเลือน (adj.) blurred See also: indistinct Syn. เลือน, ขุ่นมัว, มัว Ops. ชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even though I'm older now and my mind plays tricks on me, I remember it well.แม้ตอนนี้ผมจะโตขึ้นแล้ว... หลายอย่างพร่าเลือนไปแต่ผมจำมันได้ดี
I mean the line is not just blurring it just not there any more.ผมหมายความว่า เส้นแบ่งไม่ใช่แค่พร่าเลือน แต่ไม่มีเส้นแบ่งอีกต่อไปแล้ว สำหรับผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พร่าเลือน
Back to top