ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พรั่นกลัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พรั่นกลัว*, -พรั่นกลัว-

พรั่นกลัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรั่นกลัว (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ประหวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวั่นหวาด, เกรง, กริ่งเกรง, ครั่นคร้าม Ops. กล้า, กล้าหาญ, เก่งกล้า
พรั่นกลัว (v.) be afraid See also: fear, be scared, dread Syn. กลัว, หวาดหวั่น, หวั่นกลัว
พรั่นกลัว (v.) feel fearful See also: be terrified by, be scared by Syn. กลัว, หวาดหวั่น, หวั่นกลัว, หวาดกลัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พรั่นกลัว
Back to top