ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พระเจ้าแผ่นดิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พระเจ้าแผ่นดิน*, -พระเจ้าแผ่นดิน-

พระเจ้าแผ่นดิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระเจ้าแผ่นดิน (n.) king See also: monarch, sovereign, His Majesty Syn. พระเจ้าอยู่หัว, ในหลวง, กษัตริย์, พระราชา, พระมหากษัตริย์
English-Thai: HOPE Dictionary
majesty(แมจ'เจสที) n. ความสง่าผ่าเผย,ความมีอำนาจ,ความใหญ่โต,อำนาจสูงสุด,ความศักดิ์สิทธิ์,พระเจ้าแผ่นดิน,ในหลวง,คำยกย่องที่ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน, Syn. grandeur,sovereignty
English-Thai: Nontri Dictionary
enthrone(vt) ยกขึ้นไว้สูงสุด,ตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ถวายราชสมบัติ,มอบอำนาจให้
king(n) พระเจ้าแผ่นดิน,กษัตริย์,พระราชา
kingship(n) ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ความเป็นกษัตริย์,รัชสมัย
majesty(n) ความโอ่อ่า,ความสง่าผ่าเผย,พระเจ้าแผ่นดิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พระเจ้าแผ่นดิน
Back to top