ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พญางู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พญางู*, -พญางู-

พญางู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พญางู (n.) serpent See also: king of snakes, Naga Syn. พญานาค
พญางู (n.) the serpent king Syn. พญานาค
พญางู (n.) king of serpent See also: king of snake, king of Naga Syn. พญานาค, นาคินทร์, นาเคนทร์, นาเคศ
พญางู (n.) king of Naga See also: names for serpent-chiefs, king of snake Syn. พญานาค, นาคินทร์, นาเคนทร์, นาเคศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Than the rest of the coven, which is like a serpent.มากกว่าแม่มดบริวารที่เหลือทั้งหมด, เหมือนกับนางพญางู.
Snake Goddess. Minoan. 1,600 B.C."นางพญางู" มิโนอาน 1,600 ปีก่อนคริสตกาล
Okay, here it comes, guys. This is the snake.โอเค เขาแล้ว นี่แหละ พญางู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พญางู
Back to top