ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

naga

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *naga*, -naga-

naga ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Naga (n.) คนในเอเชียใต้มักในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือและพม่าตะวันตก See also: ภาษา Naga
Nagasaki (n.) เมืองนางาซากิของประเทศญี่ปุ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
naga(นา'กะ) n. นาค
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งูใหญ่ (n.) Naga See also: fabulous serpent, snake Syn. นาคา, พญานาค Ops. งูเล็ก
นาค (n.) Naga See also: fabulous serpent, snake Syn. งูใหญ่, นาคา, พญานาค Ops. งูเล็ก
นาคา (n.) Naga See also: fabulous serpent, snake Syn. งูใหญ่, พญานาค Ops. งูเล็ก
นาคสะดุ้ง (n.) Naga structure on gable See also: posture of Naga
ตีนผี (n.) kind of dowel under the Naga See also: cockspur
นาคปัก (n.) posture of Naga See also: Naga´s head shaped stuck in the roof of stupa, posture of Naga
นาคา (n.) King of Nagas See also: serpent, great Naga Syn. นาคราช, นาคี, นาคินทร์, นาค, นาเคนทร์
นาคี (n.) King of Nagas See also: serpent, great Naga Syn. นาคราช, นาคินทร์, นาคา, นาค, นาเคนทร์
นาเคนทร์ (n.) King of Nagas See also: serpent, great Naga Syn. นาคราช, นาคี, นาคินทร์, นาคา, นาค
นาเคนทร์ (n.) king of Naga See also: names for serpent-chiefs, king of snake Syn. พญางู, พญานาค, นาคินทร์, นาเคศ
นาเคศ (n.) king of Naga See also: names for serpent-chiefs, king of snake Syn. พญางู, พญานาค, นาคินทร์, นาเคนทร์
นาเคศวร (n.) king of Naga See also: names for serpent-chiefs, king of snake Syn. พญางู, พญานาค, นาคินทร์, นาเคนทร์, นาเคศ
พญางู (n.) king of Naga See also: names for serpent-chiefs, king of snake Syn. พญานาค, นาคินทร์, นาเคนทร์, นาเคศ
พญานาค (n.) King of Nagas See also: serpent, great Naga Syn. นาคราช, นาคี, นาคินทร์, นาคา, นาค, นาเคนทร์
พาสุกรี (n.) king of Nagas Syn. พญานาค
อักษรเทวนาครี (n.) Devanagari See also: characters of Sanskrit, divine city´s writing
เครื่องสะดุ้ง (n.) decorative naga Syn. นาคสะดุ้ง
เทวนาครี (n.) Devanagari See also: characters of Sanskrit, divine city´s writing Syn. อักษรเทวนาครี
ใบระกา (n.) toothlike ridges on the sloping edges of a gable, representing the fin on the back of Naga
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can give him a call, and he can meet us here at Naga Rock.ผมอาจจะโทรเรียกเขาได้ และเขาจะมาพบเราได้ที่กองหินนากา
I hypothesize a Naga Jolokia from India, otherwise known as the King Cobra chili.ฉันพบจากถิ่นกำเนิดในนากา โจโลเกีย จากอินเดีย หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ พริกคิงคอบร้า
I'll sleep when I figure out how to stabilize Lachlan's Naga venom.เดี๋ยวฉันจะหลับถ้าฉันหาทาง คงสภาพพิษของล็อคแลนได้
The Naga venom is only deoxygenated when it's in stasis.พิษของนากาจะไม่รับอ็อกซิเจน เมื่อมันอยู่นิ่งๆ
We need to put aside our differences if we want to get close enough to the Garuda to deliver the Naga venom.เราต้องลืมความขัดแย้งไปถ้าเรา
Without the Naga venom, you cannot kill me.ถ้าไม่มีพิษของนากาก็ฆ่าฉันไม่ได้
Pandit Nehru and the others are up at Ahmednagar Fort.พันดิต เนห์รูและคนอื่น ถูกขังที่ค่ายอาหมัดนาคา
That is the reason you killed Nobunaga Oda at Honnoji Temple!หรือนี่คือเหตุผลที่ท่านฆ่าโนบุนากะ โอดะ ... ...ที่วัด ฮอนโนจิ
He died for me as Nobunaga Oda.เขาตายแทนข้าคนนี้ โนบุนากะ โอดะ
Oh, you mean the one in Nagasaki?อ๋อ.. เธอหมายถึงที่นางาซากิน่ะเรอะ?
I should've known that you would be here, Professor McGonagall.ผมน่าจะรู้ยังไงคุณก็ต้องมา ศจ.มักกอนนากัล
Professor Dumbledore, sir. Professor McGonagall.ศจ.ดัมเบิลดอร์ ศจ.มักกอนนากัล

naga ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
占城[Zhàn chéng, ㄓㄢˋ ㄔㄥˊ, 占城 / 佔城] Champa (Sanskrit: Campapura or Campanagara), ancient Vietnam kingdom c. 200-1693
藤泽[Téng zé, ㄊㄥˊ ㄗㄜˊ, 藤泽 / 藤澤] Fujizawa (Japanese name); Fujizawa city in Kanagawa province
长崎[Cháng qí, ㄔㄤˊ ㄑㄧˊ, 长崎 / 長崎] Nagasaki (Japanese city)
长野县[Cháng yě xiàn, ㄔㄤˊ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄢˋ, 长野县 / 長野縣] Nagano Prefecture
龙树菩萨[Lóng shù Pú sà, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄨˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, 龙树菩萨 / 龍樹菩薩] Nagarjuna (Nagarjuna Bodhisattva)

naga ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
竜(P);龍(oK)[りゅう(P);たつ;りょう, ryuu (P); tatsu ; ryou] (n) (1) (See ドラゴン) dragon (esp. a Chinese dragon); (2) naga (semidivine human-cobra chimera in Indian mythology); (3) (りゅう, りょう only) promoted rook (shogi); (P)
ヴィジャヤナガル朝[ヴィジャヤナガルちょう, vijayanagaru chou] (n) Vijayanagar Dynasty (of India, 1336-1649 CE)
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber
オゴポゴ[, ogopogo] (n) Ogopogo (lake monster reported to live in Canada's Lake Okanagan)
オナガザメ属[オナガザメぞく, onagazame zoku] (n) Alopias (genus of three extant thresher shark species in the family Alopiidae)
オナガザメ科[オナガザメか, onagazame ka] (n) Alopiidae (family with three species of thresher sharks all within the genus Alopias)
オナガドチザメ[, onagadochizame] (n) pygmy ribbontail catshark (Eridacnis radcliffei, found in the Indo-West Pacific)
オナガドチザメ属[オナガドチザメぞく, onagadochizame zoku] (n) Eridacnis (genus of finback catshark in the family Proscylliidae)
オモナガフタボシイソハゼ[, omonagafutaboshiisohaze] (n) Eviota partimacula (species of pygmy goby found in the Marshall Islands)
オモナガフタホシハゼ[, omonagafutahoshihaze] (n) Eviota partimaculata (species of Indo-Pacific pygmy goby)
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment
ゴム長[ゴムなが, gomu naga] (n) rubber boots
ジョブの流れ[ジョブのながれ, jobu nonagare] (n) {comp} job stream; run stream; input stream
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki)
デーヴァナーガリー[, de-vana-gari-] (n) Devanagari
デーヴァナーガリー文字;デーバナーガリー文字[デーヴァナーガリーもじ(デーヴァナーガリー文字);デーバナーガリーもじ(デーバナーガリー文字), de-vana-gari-moji ( de-vana-gari-moji ); de-bana-gari-moji ( de-bana-gari-moji )] (n) Devanagari character
てれながら[, terenagara] (n) feeling awkward
ナガサキトラザメ[, nagasakitorazame] (n) blackspotted catshark (Halaelurus buergeri, found in the Northwest Pacific)
ナガサキトラザメ属[ナガサキトラザメぞく, nagasakitorazame zoku] (n) Halaelurus (genus of catshark in the family Scyliorhinidae)
ナガテングハギモドキ[, nagatenguhagimodoki] (n) elongate unicornfish (Naso lopezi, species of western Pacific tang)
ナガヘラザメ[, nagaherazame] (n) flathead catshark (Apristurus macrorhynchus, species from Japan and Taiwan)
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.)
ハシナガチョウチョウウオ[, hashinagachouchouuo] (n) copperband butterflyfish (Chelmon rostratus); banded longsnout butterflyfish; beaked butterflyfish; beaked coralfish; longnose butterflyfish
ハシナガチョウチョウウオ属[ハシナガチョウチョウウオぞく, hashinagachouchouuo zoku] (n) Chelmon (genus of tropical fish in the family Chaetodontidae)
ハシナガヤモリザメ[, hashinagayamorizame] (n) longnose sawtail cat shark (Galeus longirostris, found in Amami-oshima, the Ogasawara and Izu islands)
ハナナガスズメダイ[, hananagasuzumedai] (n) blunt snout gregory (Stegastes lividus)
ひょろ長い[ひょろながい, hyoronagai] (adj-i) long and narrow; lanky; gangling; spindly
ヒレナガスズメダイ属[ヒレナガスズメダイぞく, hirenagasuzumedai zoku] (n) Neoglyphidodon (genus of damselfish in the family Pomacentridae)
ヒレナガハギ[, hirenagahagi] (n) sailfin tang (Zebrasoma velifer, species of Pacific tang also found off Mozambique)
ヒレナガハギ属[ヒレナガハギぞく, hirenagahagi zoku] (n) Zebrasoma (genus of 7 species of marine tang in the family Acanthuridae with pointed snouts and forward facing spines at the base of the tail)
フーロック手長猿[フーロックてながざる;フーロックテナガザル, fu-rokku tenagazaru ; fu-rokkutenagazaru] (n) (uk) hoolock gibbon (either of the two gibbons in genus Hoolock)
ミナミナガサキトラザメ[, minaminagasakitorazame] (n) New Zealand catshark (Bythaelurus dawsoni, species endemic to New Zealand)
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] (n) {comp} message flow confidentiality
もさることながら[, mosarukotonagara] (exp) (See 然る事乍ら) one may well say so, but ...; even more than
下手の長談義[へたのながだんぎ, hetanonagadangi] (exp) (id) Brevity is the soul of wit
不本意ながら[ふほんいながら, fuhon'inagara] (adv) involuntarily; reluctantly; against one's inclination; against one's will; as a matter of unpleasant necessity; despite oneself
中長編み[ちゅうながあみ, chuunagaami] (n) half double crochet; HDC
乍ら[ながら, nagara] (prt) (1) (uk) while; during; as; (2) (See 我ながら) while; although; though; despite; in spite of; notwithstanding; (3) (See 二つながら) all; both; (4) as (i.e. "as always", "as long ago"); in (i.e. "in tears"); (P)
乍らも[ながらも, nagaramo] (prt) (uk) though; notwithstanding; although; (P)
信越本線[しんえつほんせん, shin'etsuhonsen] (n) Shinetsu Main Line (Gunma-Nagano-Niigata Railway)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジョブの流れ[じょぶのながれ, jobunonagare] job stream, run stream, input stream
データ流れ[データながれ, de-ta nagare] data flow
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] message flow confidentiality
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to)
制御流れ[せいぎょながれ, seigyonagare] control flow
割付けの流れ[わりつけのながれ, waritsukenonagare] layout stream
文字列の長さ[もじれつのながさ, mojiretsunonagasa] length of a character string
横長[よこなが, yokonaga] landscape orientation
流れ図[ながれず, nagarezu] flowchart, flow diagram
流れ図記号[ながれずきごう, nagarezukigou] flowchart symbol
縦長[たてなが, tatenaga] portrait orientation, oblong
行の長さ[ぎょうのながさ, gyounonagasa] line length
走行の流れ[そうこうのながれ, soukounonagare] job stream, run stream, input stream
長さオクテット[ながさオクテット, nagasa okutetto] length indicator octets
長さ指示子[ながさしじし, nagasashijishi] length indicator, (LI)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
促す[うながす, unagasu] Thai: กระตุ้น English: to urge
促す[うながす, unagasu] Thai: เสนอแนะ English: to suggest
促す[うながす, unagasu] Thai: บีบให้กระทำ English: to press
気長[きなが, kinaga] Thai: อย่างใจเย็น
流す[ながす, nagasu] Thai: ริน
流れる[ながれる, nagareru] Thai: ไหล English: to stream
流れる[ながれる, nagareru] Thai: ไหลออกมา
眺める[ながめる, nagameru] Thai: เพ่งพินิจ English: to gaze at
眺める[ながめる, nagameru] Thai: มอง
長々[ながなが, naganaga] Thai: ยืดยาว English: long
長年[ながねん, naganen] Thai: ระยะเวลานาน เป็นปี English: long time
長年[ながねん, naganen] Thai: เวลานาน หลายปี English: many years

naga ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั้งไฟพญานาค[n. prop.] (Bangfai Pha) EN: Naga Fireball FR:
เครื่องสะดุ้ง[n.] (khreūangsad) EN: decorative Naga FR:
มอธเหยี่ยวองุ่นนาคา[n. exp.] (møt yīo a-n) EN: Naga Vine Hawk-moth FR:
นาค[n.] (nāk) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers FR: naga [m] ; serpent fabuleux [m]
นาคา[n. prop.] (Nākhā ) EN: Naga FR:
นาคปัก[n.] (nākpak) EN: posture of Naga FR:
นาคปรก[n.] (nākprok) EN: a style of Buddha with a naga over His head ; seated Buddha image protected by the seven-headed Naga FR:
นาคสะดุ้ง[n.] (nāksadung) EN: decorative Naga (on a gable) FR:
นกไต่ไม้ใต้โคนหางสีน้ำตาล ; นกไต่ไม้โคนหางสีน้ำตาล[n. exp.] (nok taimāi ) EN: Chestnut-vented Nuthatch FR: Sittelle des Naga [f] ; Sittelle à flancs marron [f]
พญานาค[n.] (phayā nāk) EN: King of Nagas ; serpent ; great Naga FR: serpent [m]
ผีเสื้อกะลาสีเหลืองนาคา[n. exp.] (phīseūa kal) EN: Naga Yellow Sailor FR:
พริกบุตโจโลเกีย[n. exp.] (phrik but j) EN: bhut jolokia ; ghost pepper ; ghost chili pepper ; red naga chili FR:
พริกพิโรธ[n. exp.] (phrik phirō) EN: bhut jolokia ; ghost pepper ; ghost chili pepper ; red naga chili FR:
ภุชงค์[n.] (phuchong) EN: naga FR:
ตำนานการเกิดแม่น้ำโขง ; ตำนานแม่น้ำโขง[n. exp.] (tamnān kān ) EN: legend of the Mekong ; legend of the Nāga FR:
ตีนผี[n.] (tīnphī) EN: kind of dowel under the Naga FR:
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: fin-like temple gable edge ornamentation ; toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga) FR:
ฮ่วยซัว[n. prop.] (hūay sua) EN: Chinese yam ; cinnamon-vine ; nagaimo ; Chinese-potato ; Dioscorea polystachya FR: Dioscorea polystachya
อิฏานคร[n. prop.] (Itānakhøn) EN: Itanagar FR:
คานากาวา[n. prop.] (Khānākāwā) EN: Kanagawa FR: Kanagawa
คานธีนคร[n. prop.] (Khānthīnakh) EN: Gandhinagar FR:
เขื่อนศรีนครินทร์[n. prop.] (Kheūoen Sīn) EN: Sri Nakharin Dam ; Srinakarin Dam ; Srinagarind Dam ; Srinagarind Reservoir FR: barrage de Srinakarin [m]
ก้อย สุวรรณเกต (นันทิรัตน์ สุวรรณเกต)[n. prop.] (Køi Suwanna) EN: Koi Suwannagate (Nunthirat Suwannagate) ; Nunthirat Koi Suwannagate FR: Koi Suwannagate (Nunthirat Suwannagate) ; Nunthirat Koi Suwannagate
นาคี[n.] (nākhī ) EN: King of Nagas FR:
พาสุกรี[n.] (phāsukrī) EN: king of Nagas FR:
พระปางนาคปรก[n. prop.] (Phra Pāng N) EN: Buddha protected by the hood of the mythical serpnt (Naga) FR:
ศรีนครินทร์[n. prop.] (Sīnakharin ) EN: Srinakarin ; Srinagarindra FR: Srinakarin ; Srinagarindra
ศรีนครินทร์ ; อำเภอศรีนครินทร์  = อ.ศรีนครินทร์ [n. prop.] (Sīnakharin ) EN: Srinagarindra ; Srinagarindra District FR: Srinagarindra ; district de Srinagarindra
ศรีนคร[n. prop.] (Sī Nakhøn) EN: Srinagar FR: Srinagar
ถนนศรีนครินทร์[n. prop.] (Thanon Sīna) EN: Thanon Srinagarindra ; Srinagarindra Road FR:
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์[n. prop.] (Utthayānhae) EN: Khuean Srinagarindra National Park ; Si Nakharin National Park FR:
วาสุกี[n.] (wāsukī) EN: King of Nagas FR:
วาสุกรี[n.] (wāsukrī) EN: King of Nagas FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า naga
Back to top