ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝ่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝ่าย*, -ฝ่าย-

ฝาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝาย (n.) dam See also: weir, dike Syn. เขื่อนกั้นน้ำ
ฝาย (n.) dam See also: weir, dike Syn. เขื่อนกั้นน้ำ
ฝายน้ำล้น (n.) weir See also: dike, dam
English-Thai: HOPE Dictionary
overflowการสลับกลุ่มข้อมูลในเรื่องการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการแบ่งข้อมูลออ,ล้นมากเกินเก็บหมายถึง ปรากฏการณ์ที่หน่วยความจำไม่สามารถรับข้อมูลเข้าไปได้อีก เพราะเกินขนาดความจุ เหมือนน้ำล้นฝายกั้น อาจจะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานไปเลยก็ได้
party(พาร์ท'ที) n. พรรค,พวก,หมู่คณะ,ฝาย
sluice(สลูสฺ) n. ประตูน้ำ,ประตูน้ำชักขึ้นลง,รางน้ำ,ทางระบายน้ำ,น้ำที่เก็บไว้โดยประตูน้ำ,ฝายน้ำล้น,น้ำที่ระบายออก vt. ระบายน้ำ,ถ่ายน้ำ,ปล่อยน้ำออก,ไขน้ำล้าง,ปล่อยน้ำชะล้าง vi. ไหลผ่าน,ไหลทะลัก,ไหลชะล้าง,ไหลเชี่ยวกราก
English-Thai: Nontri Dictionary
dam(n) เขื่อน,ทำนบ,ประตูน้ำ,ฝาย
weir(n) เขื่อน,โพงพาง,ลอบ,ทำนบ,ฝาย,เฝือก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
diagonal weirdiagonal weir, ฝายทแยง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
drowned weirdrowned weir, ฝายจม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
duckbill weirduckbill weir, ฝายปากเป็ด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
notched weirnotched weir, ฝายบาก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ogee weirogee weir, ฝายโอกี้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rectangular weirrectangular weir, ฝายสี่เหลี่ยมผืนผ้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sharp-crested weirsharp-crested weir, ฝายสันคม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
weirweir, ฝาย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right! Left! Come on!ฝายขวา ฝ่ายซ้าย มานี่
Angels are good and Of course, evil demons.เทพคือฝายดี ปีศาจก็เป็นฝายร้าย
I want to stop No Ron's use of power and authority to control government.เราต้องการหยุดการใช้อำนาจและควบคุมฝาย ปกครองของกลุ่มโนรน
Found him in the debris basin, three bullets in his back.เจอศพเขาอยู่ที่ซากของฝายกักเก็บน้ำ ลูกกระสุนสามนัดที่ด้านหลังของเขา
I gave the poor bastard mouth-to-mouth.ผมทำการฝายบอดเขาสิ ปากต่อปาก
I tried to revive him.ฉันพยายาม ฝายปอดให้เขา
Did you just hit me in my neck with a toothpaste cap? !นี่ลุงปาฝายาสีฟันใส่ผมใช่มั้ยนี่?
I'm the personnel director here at Crestin, Roland and Thomas.ผู้อำนวยการฝายบุคคลของ เครสติน โรแลนด์แอนด์โธมัส
This is Alan Davenport, Personnel Director for Crestin, Roland and Thomas, Incorporated.ผมอลัน ดาร์เวนพอร์ท ผู้อำนวยการฝายบุคคลของ บริษัทเครสติน โรแลนด์แอนด์โธมัส
The c.P.R. You gave him was quite aggressive.การฝายปอดที่คุณช่วยเขา มันรุนแรงมากทีเดียว
Team leader of business development, team leader of accounting, team leader of business support.ผู้จัดการฝายวางแผน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝ่าย
Back to top