ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผ้าผวย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผ้าผวย*, -ผ้าผวย-

ผ้าผวย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ้าผวย (n.) blanket See also: cover Syn. ผ้าห่ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผ้าผวย
Back to top