ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผ่อนหนักผ่อนเบา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผ่อนหนักผ่อนเบา*, -ผ่อนหนักผ่อนเบา-

ผ่อนหนักผ่อนเบา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ่อนหนักผ่อนเบา (v.) compromise See also: conciliate, reconcile Syn. ปรองดอง, รอมชอม, อะลุ้มอล่วย
ผ่อนหนักผ่อนเบา (v.) make concessions See also: compromise, concede to another´s wishes, conciliate, be conciliated, come to terms Syn. อะลุ้มอล่วย, ทำการปรองดอง, รอมชอม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผ่อนหนักผ่อนเบา
Back to top