ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้เป็นนายกอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้เป็นนายกอง*, -ผู้เป็นนายกอง-

ผู้เป็นนายกอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้เป็นนายกอง (n.) chief See also: captain, leader Syn. หัวหน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้เป็นนายกอง
Back to top