ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้อำนวยการแสดง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้อำนวยการแสดง*, -ผู้อำนวยการแสดง-

ผู้อำนวยการแสดง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้อำนวยการแสดง (n.) director See also: producer Syn. ผู้กำกับการแสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or "Executive Producer Bob Singer,"หรือ "ผู้อำนวยการแสดง บ็อบ ซิงเกอร์"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้อำนวยการแสดง
Back to top