ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ล่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ล่า*, -ผู้ล่า-

ผู้ล่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ล่า (n.) hunter Syn. ผู้ตามล่า
English-Thai: HOPE Dictionary
chase(เชส) {chased,chasing,chases} v. ไล่ตาม -n. การไล่ตาม,สัตว์ที่ถูกไล่,การแสวงหา,สัตว์ที่ล่ามาได้,ผู้ล่า,สถานที่ล่าสัตว์ -Phr. the chase กีฬาหรืออาชีพการล่าสัตว์
hunter(ฮัน'เทอะ) n. ผู้ล่า,พราน,คนล่าสัตว์,ผู้ค้นหา,สุนัขล่าสัตว์,ชื่อกลุ่มดาวOrion
washer(วอช'เชอะ) n. ผู้ซัก,ผู้ล้าง,เครื่องซักผ้า,เครื่องล้าง, See also: washerless,adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
destroyer(n) ผู้ทำลาย,ผู้ล้างผลาญ,เรือพิฆาต
hunter(n) นายพราน,ผู้ล่า,นักล่าสัตว์,สุนัขล่าสัตว์
whaler(n) ผู้ล่าปลาวาฬ,เรือล่าปลาวาฬ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
predatorผู้ล่าเหยื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
predatorผู้ล่า, สิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีพโดยการล่าสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
predator (n.) ผู้ล่า See also: นักล่า
pursuer (n.) ผู้ล่า Syn. hunter
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate.ในแง่นึง, ผมคือนักแสดงเจนเวที ผู้ต่ำต้อย... ...เล่นตามบทบาททั้งของ เหยื่อ และ ผู้ล่า ตามวงล้อแห่งโชคชะตา.
But the truth is, there are only 2 categories... predator and prey.แต่ความจริงก็คือ คนเรามีแค่ 2 ประเภทเท่านั้น ผู้ล่า และผู้ถูกล่า
The predator is the cheetah Perhaps smaller than other big cats, but the world's fastest land mammal, capable of speeds up to 70 miles per hour.ผู้ล่านี่คือเสือชีตาร์... ...แม้จะมีขนาดเล็กกว่า แมวใหญ่ชนิดอื่น แต่เป็นสัตว์บกที่เร็วที่สุด
Predators are everywhere. This is Emily. Leave a message.ผู้ล่ามีอยู่ทุกที่ นี่คือเอมิลี่ ฝากข้อความไว้ ผู้ที่ไม่ได้รับการปกป้อง จากแรงกดดันภายนอก
There's no greater hunter than Prince Humperdinck.ก็ไม่มีผู้ล่าใดยิ่งใหญ่เท่าเจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์
Like a leaf eater. That way I could play the, uh, dominant predator.เป็นพวกกินใบไม้เป็นอาหาร ต่อมา ฉันก็จะเล่นเป็น อ่า ผู้ล่า
Like a gazelle from the hand of the hunter...เหมือนกับกวาง จากมือของผู้ล่า
Like a gazelle from the hand of the hunter...เหมือนกับกวางในมือของผู้ล่า
Toal? Scales? The Purifier?-ใครล่ะ โทล สเกล หรือผู้ล้างบาป
I have lost a Purifier... but I have gained a First among commanders.ถึงจะเสียผู้ล้างบาปไป แต่ข้าก็ได้รู้ว่าใครเหมาะสม...
To everyone else's energy, even Brad's.เชื่อมโยงกับพลังงานของทุกคน แม้แต่แบรด คุณเป็นเหยื่อและผู้ล่ากับเขา เป็นเพื่อน เป็นศัตรู
I mean, the only thing I do know - this is definitely a predator.ฉันหมายถึง เฉพาะไอ้สิ่งนี่ ทำให้ฉันรู้ว่า นี่เป็นพวกผู้ล่าอย่างแน่นอน
The game of the hunter leading the hunted.เกมที่ผู้ล่าล่อหลอกผู้ถูกล่า
You stupid fish! Actually it's a cephalopod.พินเทลและราเก็ตตี้ผู้ล่าคราเค่น
If we can lock them in with the predators, they'll destroy each other.ถ้าเราสามารถล๊อคมันไว้กับผู้ล่า พวกมันจะโดนฆ่า
This unsub thinks of himself as a big game hunter now, but he didn't start out that way.คนร้ายรายนี้คิดว่าเค้าเป็นผู้ล่ารายใหญ่ตอนนี้ แต่เค้าไม่ได้เริ่มแบบนี้
Then he reveals himself, as a collector of souls and pursue owner of the cursed object.หลังจากนั้นมันจะเปลี่ยนเป็น ผู้ล่าวิญญาณ
Be a hunter... not the prey?จงเป็นแต่ผู้ล่า ไม่ใช่เป็นผู้ถูกล่า
Send for the witchfinder.ตามหาผู้ล่าแม่มดมาซะ
In Europe and in Asia the cities were burning and the hunters came out at night.หลายเมืองในยุโรปและเอเซียกำลังลุกไหม้ ...และผู้ล่าออกตระเวณยามค่ำคืน
"Once he's satisfied, the predator and prey live peacefully together."เมื่อมันอิ่ม ผู้ล่าและเหยื่อ จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ"
We're searching for a personality type called a human predator... in the classic sense, a hunter.เรากำลังมองหาบุคลิกภาพ ประเภทที่เรียกว่า นักล่ามนุษย์... หรือในแบบดั้งเดิม คือ ผู้ล่า
They're predators. He's been public, so can't be hard to find him.พวกเขาเป็นผู้ล่า ความเจ็บปวดและธรรมดา เขากลายเป็นสิ่งที่ดีในชุมชน
I am the world's most dangerous predator.ฉันเป็นผู้ล่าที่อันตรายที่สุดบนโลกใบนี้
Exactly what a predator would want.เห็นชัดแล้วว่า ผู้ล่าต้องการอะไร
You're not so scary for a... badass vampire vampire Hunter.คุณไม่น่ากลัวเท่าไหร่เลยนะ สำหรับฉายาแวมไพร์ผู้ล่าแวมไพร์ที่น่าเกรงขาม
Mikael, as in the vampire hunter who knows how to kill Klaus?ไมเคิล ที่เป็นผู้ล่าแวมไพร์น่ะเหรอ คนที่รู้วิธีฆ่าคล้าวส์เนี่ยนะ
And the hunter becomes the hunted.และผู้ล่าก็กลายเป็นผู้ถูกล่า
Instincts are good, but what make you a great Protector, is the tech.สัญชาตญาณเป็นสิ่งดี, แต่อะไรละ ทำให้คุณเป็นผู้ล่าที่ยิ่งใหญ่, นี่คือเทคโนโลยี่
They're hunters in the sky with excellent vision.มันคือผู้ล่าบนฟากฟ้า มีทัศนวิสัยที่เป็นเลิศ
Zodanga, the predator city, moving, devouring, draining Barsoom of energy and life.โซเดนก้า นครแห่งผู้ล่าอาณาจักร เคลื่อนพล กลืนกิน สูบพลังงานและชีวิตแห่งบราซูมให้เหือดแห้ง
Well, they're no match for a hunter.แต่ว่าพวกมันก็ไม่เหมาะจะเป็นผู้ล่า
They're his predators, and he believes they're out to get him.พวกเธอเป็นผู้ล่า และเขาเชื่อว่าพวกเธอตามล่าเขาอยู่
A theory often used to explain the contradictory relationship between predator and prey.ทฤษฎีที่ใช้อธิบาย ความสัมพัทธ์ที่ขัดแย้งกัน ระหว่างผู้ล่าและเหยื่อ
My dad, El Vengador.พ่อของผมเป็น 'El Vengador' (ผู้ล้างแค้น)
We have been surrounded by predators since the shipwreck.เราถูกล้อมโดยพวกผู้ล่า นับแต่ที่เรืออับปาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ล่า
Back to top