ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้รอบรู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้รอบรู้*, -ผู้รอบรู้-

ผู้รอบรู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้รอบรู้ (n.) scholar See also: learned man, savant, intellectual Syn. ผู้รู้, นักปราชญ์
English-Thai: HOPE Dictionary
swami(สวา'มี) n. (ศาสนาฮินดู) ครูศาสนา,ปราชญ์,ผู้คงแก่เรียน,ผู้รอบรู้, Syn. swamy
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
intellect (n.) ผู้รอบรู้ See also: ผู้เฉลียวฉลาด, คนหลักแหลม Syn. genius, egghead, sage Ops. idiot
Renaissance man (n.) ผู้รอบรู้
swami (n.) ผู้รอบรู้ Syn. sage
sophistic (adj.) เกี่ยวกับผู้รอบรู้
sophistical (adj.) เกี่ยวกับผู้รอบรู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where's the filthy moolah?ผู้รอบรู้ลามกอยู่ที่ไหน
An enlightened man. and a kind one who just wanted the very best for his congregation.ผู้รอบรู้และมีใจเมตตา ปรารถนาดีต่อเหล่าศาสนิกชน
Well, you've certainly mastered that, dear.อืม เธอเป็นผู้รอบรู้จริง ๆ ที่รัก
You're the fucking Zen master.คุณเป็นผู้รอบรู้นี่ คิดเอาเองสิ
Please stop trying to turn our son into an intellectual.หยุดพยายามให้ลูกเรากลายเป็นผู้รอบรู้ซะ
No witty garcia greeting for me?ไม่มีการ์เซียผู้รอบรู้มาทักทายผมหน่อยเหรอ
Trust me, this will be just fine.เชื่อเถอะ เดียวมัน"ก็ดี" นายเป็นผู้รอบรู้
I'm looking for the masters of the universe society.ปรมาจารย์ผู้รอบรู้ครอบจักรวาล
I said the "masters of the universe."ผมบอกว่า ปรมาจารย์ผู้รอบรู้ครอบจักรวาล
I mean, you're-you're not exactly a fountain of political knowledge yourself.ฉันหมายถึง ตัว-ตัวเธอเอง ก็ไม่ใช่ผู้รอบรู้ ด้านการเมืองซะหน่อย
Your grandfather used to know things.คุณตาของหนูเป็นผู้รอบรู้หลายสิ่ง
You're the man with the answers. What do you think?นายเป็นผู้รอบรู้ นายว่าไง
It's like you're an alias savant.มันเหมือนนายเป็นปราชญ์ผู้รอบรู้ด้านการแฝงตัวเลย
Garcia's lair of knowledge and wisdom.การ์เซียผู้รอบรู้และฉลาดเฉลียวค่ะ
You are a wascally wabbit, Mr. Tran.นายนี่ผู้รอบรู้จริง คุณทราน
Uh, "genius" and "savant." Maybe they appear"คนฉลาด" และ "ผู้รอบรู้"
Pierce's Chief Engineer his longtime business partner Justin Ogilvy is the money and marketing guru.เพียร์ซเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ จัสติน โอกีวี่ คู่หูที่ร่วมสร้างธุรกิจมาต้งแต่ต้น เป็นทั้งผู้ช่วยทางการเงิน และผู้รอบรู้ด้านการตลาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้รอบรู้
Back to top