ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ยากจน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ยากจน*, -ผู้ยากจน-

ผู้ยากจน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ยากจน (n.) pauper See also: impoverished person Syn. คนยากไร้, คนยากจน Ops. ผู้มั่งคั่ง, ผู้ร่ำรวย, ผู้มีอันจะกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Making the poor neighbor's life sweet and warm is the sense of societal leaders.ทำให้เพื่อนบ้านผู้ยากจน มีชีวิตที่แสนหวานและอบอุ่น เป็นหน้าที่ของหัวหน้ากรมประชาสงเคราะห์น่ะ
Oh, the poor songwriter.โอ้ นักเขียนเพลงผู้ยากจน
Right at compassion and care for a poor and neglected neighbor.ในขณะที่ความรู้สึกของผมมันกลับยืนกรานที่อยากจะรู้เรื่อง ของเพื่อนบ้านผู้ยากจนจอมหมางเมินคนนี้
You're no more nor less than a poor and neglected neighbor to me.คุณกิลราอิม สำหรับผมคุณ เป็นแค่เพื่อนบ้านจอมหมางเมินผู้ยากจน
I only just found out, but I'm just a poor and neglected neighbor who receives Kim Joo Won's compassion and care.ที่คุณพูดเมื่อสักครู่ ฉันทราบค่ะ ฉันเป็นเพื่อนบ้านผู้ยากจน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ยากจน
Back to top