ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ฟัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ฟัง*, -ผู้ฟัง-

ผู้ฟัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ฟัง (n.) listener See also: audience Ops. ผู้พูด
English-Thai: HOPE Dictionary
audience(ออ'เดียนซฺ) n. ผู้ชม,ผู้ฟัง,ผู้อ่าน,การได้ยิน,การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ,การเข้าพบเป็นทางการ, Syn. congregation, assembly, public, readership)
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้ฟัง,นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
burier(เบอ'ริเออ) n. คนฝัง,สิ่งฝัง,ผู้ฟัง
confessor(คันเฟส'เซอะ) n. ผู้สารภาพบาป,ผู้สารภาพความในใจ,พระผู้ฟังคำสารภาพ, Syn. confesser
powerpoint(พาวเวอร์พอยนต์) เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ในชุดของ Microsoft Office โปรแกรมนี้เน้นในเรื่องการแสดงภาพประกอบคำอธิบาย ใช้เพื่อการนำเสนองาน (presentation) โดยทำเป็นหน้า ๆ อาจทำให้มีเสียงบรรยายประกอบด้วยก็ได้ หรือจะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เพื่อแจกผู้ฟังก็ได้
rating(เร'ทิง) n. การแบ่งแยกตามชั้น,ขั้น,ยศหรือระดับ,ชั้น ขั้น,อันดับของบริษัท,เปอร์เซ็นต์ผู้ขมหรือผู้ฟังของรายการหนึ่ง,ค่าที่บ่งบอก,การแบ่งแยกอัตราภาษี
English-Thai: Nontri Dictionary
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย
audience(n) การฟัง,ผู้ฟัง
auditor(n) ผู้ฟัง,ผู้ตรวจสอบบัญชี
listener(n) ผู้ฟัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
audience๑. การนั่งพิจารณาคดี๒. บรรดาผู้ฟัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spellbinderนักพูดตรึงใจผู้ฟัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Listeners, Goodผู้ฟังที่ดี [การแพทย์]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Story tellingการเล่าเรื่องการเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้ ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถนำเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ใหม่
T.A.B Telephonyการบริการหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซีผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ, การบริการหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซีผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้ฟังสามารถฟังการอ่านหนังสือเสียงโดยการโทรไปที่โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๒๐๓-๙๑๐๐ ระบบจะจัดให้ผู้ฟังสามารถเลือกฟังหนังสือใดๆ ในระบบ [Assistive Technology]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
auditor (n.) ผู้ฟัง Syn. listener, hearer, audience
hearer (n.) ผู้ฟัง Syn. listener, audience
hearer (n.) ผู้ฟัง Syn. audience
listener (n.) ผู้ฟัง Syn. hearer, audience
call-in (n.) รายการที่ให้ผู้ชมหรือผู้ฟังโทรเข้าไปแสดงความคิดเห็น Syn. phone-in
sound board (n.) ส่วนของเครื่องดนตรีที่สะท้อนเสียงไปยังผู้ฟัง See also: แผ่นไม้ในเครื่องดนตรีช่วยเพิ่มความกังวานของเสียง เช่นไวโอลิน, เปียโน
soundboard (n.) ส่วนของเครื่องดนตรีที่สะท้อนเสียงไปยังผู้ฟังเช่น ในไวโอลิน See also: แผ่นไม้ในเครื่องดนตรีช่วยเพิ่มความกังวานของเสียง Syn. sounding board
sounding board (n.) ส่วนของเครื่องดนตรีที่สะท้อนเสียงไปยังผู้ฟัง See also: แผ่นไม้ในเครื่องดนตรีช่วยเพิ่มความกังวานของเสียง เช่นไวโอลิน, เปียโน Syn. sound board
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ And not a soul to hear. ♪♪ ไม่มี ผู้ฟัง แม้สักคน ♪
/But as any good storyteller knows,ผู้ฟังจะต้อง เตรียมพร้อม
He needs a fresh sound... and all he wants to do is cut a live album with the same old pickers at a maximum-security penitentiary!ผู้ฟังต้องการดนตรีสดๆ แล้วที่ต้องการคืออัลบั้มดนตรีสด ของวงที่เคยได้รับความนิยม
Followers but no family.ผู้ฟังทั้งหลาย ถึงแม้จะไม่ใช่ครอบครัวเดียวกัน
Who listens at that point?ผู้ฟังที่จุดนั้นได้อย่างไร
(AUDIENCE EXCLAIMS) (GASPS)ผู้ฟังอุทาน) อ้าปากค้าง)
Always like to keep my audience riveted.เรียกผู้ฟังให้ตราตรึงได้ทุกที
Folks, you have been a great audience. Really. You've been a good audience.พวกคุณเป็นผู้ฟังที่ดีมาก
You've been a sick audience, folks.ถึงจะเป็นผู้ฟังที่ป่วยก็เถอะ
Our first request comes from a listener by the pen name Banana Boatค่ำคืนที่แสนยาวนาน request แรกจากผู้ฟังทางบ้านของเรา
Hey, out there, you've got the one and only stevie wayne,สวัสดีค่ะ, ท่านผู้ฟัง ขณะนี้คุณอยู่กับหนึ่งเดียวคนนี้ สตีวี เวนย์
I hope it was not too boring.ดิชั้นหวังว่าท่านผู้ฟังยังคงจะไม่เบื่อนะคะ
Well, you don't fit our audience profile.คุณดูไม่เหมือนเป็นผู้ฟังเรา
Take calls from our listeners on the subject.รับสายจากผู้ฟังของเราเพื่อคุยเรื่องนี้
But you must learn to listen as well as you fight. Any other pointers?แต่ท่านต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีไม่แพ้เรื่องต่อสู้ มีอะไรอีกไหม?
What's most important are the emotions I want to emit to the audience.สิ่งสำคัญก็คือ อารมณ์ที่ต้องการจะถ่ายทอดไปสู่ผู้ฟัง
Since the dawn of time storytellers have enchanted audiences with their words.เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้ว... นักเล่าเรื่องทั้งหลายจะสะกดผู้ฟัง ด้วยถ้อยคำของพวกเขา
;time he will give his boyish story of the entire affair, but not until he has faith in his listener;เขาจะบอกเราเองว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเช่นไร แต่เขาจะไม่พูดอะไรจนกว่า จะรู้ว่าผู้ฟังเชื่อเรื่องของเขา
Tell us about the coat.บอกเราเกี่ยวกับเสื้อโค้ท/N บอกผู้ฟังว่าคุณเขียนอะไร
If you have a funny mini-quake story and wanna share it, call 555-1070...ถ้าหากว่าึึคุณผู้ฟังมีเรื่องตลกเกี่ยวกับ แผ่นดินไหวจะเล่าสู่กันฟัง โทรหาลิซซ่ากับแรนดี้ที่เบอร์ 555... - สวัสดีค่ะ พ่อ
Your credibility How do you expect me or the audience to believe anything you're saying, if you actually hallucinated the murder of your husband?เครดิตของคุณ คุณคาดหวังอะไรกับผม หรือผู้ฟัง ที่จะเชื่อทุกอย่างที่คุณเล่า ถ้าคุณเกิดภาพหลอนจริงๆล่ะ
As well as having a notable heritage, he has spoken to audiences across the world.เช่นเดียวกับการมีอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียง เขาได้บรรยายให้กับผู้ฟังมาแล้วทั่วโลก
Good evening, my friends.สวัสดี เพื่อนผู้ฟังทุกคน
Maybe it was a mistake to ask her to play.แทบไม่อยากเชื่อเลยนะค่ะว่า นี่ขนาดไม่ได้เตรียมมายังสะกดผู้ฟังได้มากขนาดนี้
And try attention-grabbing words to wake up the audience such as "multiple orgasm".โอเคละ แล้วก็พยายามหาคำที่น่าสนใจพอจะทำให้ผู้ฟังตื่น อย่างเช่น เอ่อ...
As even the most uneducated in your audience must know, two poles.เหมือนที่ได้เคยเรียนกันมาแล้ว ท่านผู้ฟังก็จะรู้ว่า มันมีสองขั้ว
Good morning, everybody.อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟัง
Well, hopefully our listeners aren't listening In their garages this morning. If they are, open the door.หวังว่าผู้ฟังของเรา คงไม่ได้นั่งฟังอยู่ในโรงรถนะครับ
Dear listeners, do not go awayสวัสดีผู้ฟังทุกท่าน, ติดตามรับฟังอย่าหนีไปไหนครับ
I'm an attending. You're a resident.ฉันเป็นผู้ฟัง เธอเป็นเรสสิเดนท์
And why don't we take a short break here, folks.เรามาพักกันสักครู่ดีกว่า ท่านผู้ฟัง
But I haven't been a good listener.แต่พ่อไม่ได้เป็นผู้ฟังที่ดี
It doesn't have to attack an audience, it can let them come to you.โดยไม่ต้องกระแทกหูผู้ฟัง แต่ให้คนฟังสดับเพลงนั้นเอง
Boya from the land of Jin was a brilliant player and his friend Ziqi was his most appreciative audienceโบย๋า จากดินแดนแห่งจินเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยม และเพื่อนของเขา ซื่อฉี คือผู้ฟังที่เข้าใจมากที่สุด
But she is genuine, and a good listener.แต่เธอจริงใจ และ เป็นผู้ฟังที่ดี
"Exciting Thoughts" is just as it is called, for the listeners' ques....ที่เรียกว่า"ความคิดที่ตื่นเต้นเร้าใจ" สำหรับผู้ฟัง...
Try to be a good listener, Dave.หัดเป็นผู้ฟังบ้างเดฟ
I'm a very good listener. Wait, don't say anything.ผมเป็นผู้ฟังที่ดีมากนะ เดี๋ยว อย่าเพิ่งพูด
Jealous of what we have, and what we shared with the entire audience, because it was shared between two people who love each other.อิจฉาสิ่งที่พวกเรามี และสิ่งที่เราใช้ร่วมกันกับผู้ฟังทั้งหมด เพราะว่ามันเป็นการแบ่งปันซึ่งกันและกันระหว่างคนรักกัน
Perhaps that joke was a little too hippie-dippy for this crowd.มุกตลกนั้นอาจจ๊าบเกินไป สำหรับผู้ฟังกลุ่มนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ฟัง
Back to top