ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้บำเพ็ญพรต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้บำเพ็ญพรต*, -ผู้บำเพ็ญพรต-

ผู้บำเพ็ญพรต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้บำเพ็ญพรต (n.) hermit See also: recluse Syn. ชีไพร, ดาบส, โยคี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้บำเพ็ญพรต
Back to top