ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ตามล่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ตามล่า*, -ผู้ตามล่า-

ผู้ตามล่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ตามล่า (n.) hunter
English-Thai: HOPE Dictionary
trailer(เทรล'เลอะ) n. ผู้ลาก,สิ่งที่ใช้ลาก,เครื่องพ่วง,รถพ่วง,พืชไม้เถาวัลย์,สัตว์ที่ใช้ลาก,ผู้สะกดรอย,ผู้ติดตาม,ผู้ตามล่า,บ้านติดกับรถลาก,บ้านพักเคลื่อนที่,ภาพยนตร์ตัวอย่าง,ภาพยนตร์โฆษณา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chaser (n.) ผู้ตามล่า See also: นักล่า Syn. pursuer, hunter
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Meet the man who's after the Shard of Anubis...พบกับชายผู้ตามล่าชาร์ดออฟอนูบิส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ตามล่า
Back to top