ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ดำเนินการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ดำเนินการ*, -ผู้ดำเนินการ-

ผู้ดำเนินการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ดำเนินการ (n.) operator See also: handler, practitioner
English-Thai: HOPE Dictionary
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
actor(แอค' เทอะ) n. นักแสดงชาย, ผู้กระทำ, ผู้ดำเนินการ, Syn. agent, doer, participator)
executantn. ผู้ปฎิบัติ,ผู้แสดง,ผู้กระทำ,ผู้ดำเนินการ,ผู้บริหาร
executioner(เอคซะคิว'เชินเนอะ) n. เพชฌฆาต,ผู้ประหารชีวิต,ผู้ดำเนินการให้สำเร็จ
executor(เอคเซค'คิวเทอะ) n. ผู้ปฎิบัติการ,ผู้บริหาร,ผู้ดำเนินการตามคำสั่ง, ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม., See also: executorial adj.
processor(โพรเซส'เซอะ) n. ผู้ดำเนินการ,ผู้แปรรูป,เครื่องจัด,ตัวประมวลผลเป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ ดู process ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
executioner(n) เพชฌฆาต,ผู้ประหาร,ผู้ดำเนินการ
executor(n) ผู้บริหารงาน,ผู้ดำเนินการ,ผู้ปฏิบัติการ,ผู้จัดการมรดก
performer(n) ผู้แสดงละคร,ผู้กระทำ,ผู้ปฏิบัติ,ผู้ดำเนินการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
moderatorผู้ดำเนินการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Company Man พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Company Representativeพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะ ตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
processor (n.) ผู้ดำเนินการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They are the elite of the IRA... who carry out the bombings and the shootings.ผู้ดำเนินการ เหตุระเบิดและยิง
As a principal player in this unprecedented and historic peace initiative,ในฐานะผู้ดำเนินการหลักในเรื่องนี้ และด้วยเหตุที่ไม่คาดฝันมาก่อน และการริเริ่มสันติภาพ ครั้งประวัติศาสตร์นี้
I remember I was a bit of a slave driver.ผมจำได้ว่าตอนนั้นผมเป็นแค่ ผู้ดำเนินการสัมมนาเท่านั้น
I've already suggested it to the organizers.ฉันได้แนะนำให้ทาง คณะผู้ดำเนินการไปแล้ว
However, we have to thank the one person who outwitted them, and who, almost single-handedly, turned the battle.อย่างไรก็ดี พวกเราต้องขอบคุณผู้หนึ่ง ผู้ที่ชนะพวกเขา และเป็นผู้ดำเนินการลำพัง ก็พลิกเกมส์ของสงครามได้
While we're buying the upside, we're shorting the poorest performers in that sector.ขณะที่เรากำลังต่อรองกับด้านบน เราก็เป็นผู้ดำเนินการที่แย่ที่สุดในเขตนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ดำเนินการ
Back to top