ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ครองเรือน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ครองเรือน*, -ผู้ครองเรือน-

ผู้ครองเรือน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ครองเรือน (n.) layman See also: laity, layperson Syn. คฤหัสถ์
ผู้ครองเรือน (n.) householder
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
householder (n.) ผู้ครองเรือน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ครองเรือน
Back to top