ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผูกพัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผูกพัน*, -ผูกพัน-

ผูกพัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผูกพัน (v.) unite See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile Syn. เชื่อม
ผูกพัน (v.) be related See also: be connected, be joined, be linked, be associated Syn. สัมพันธน์, เกี่ยวข้อง
ผูกพัน (v.) concentrate on See also: pay attention to, be interested in Syn. สนใจ, ใฝ่ใจ, เอาใจใส่
ผูกพัน (v.) love See also: be fond of, fall in love, be deeply in love Syn. รักใคร่, ชอบ, หลงใหล Ops. หน่าย, คลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch,associate
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
astrict(แอสทริคท') vt. ผูกมัด, จำกัด, ผูกพัน (ทางใจหรือนิตินัย) . -astriction n.
attachment(อะแทช'เมินทฺ) n. การติด,การผูกติด,ภาวะที่ผูกติด,ความรู้สึกผูกพัน,การอุทิศ,สิ่งยึดติด,สิ่งที่ผูกพัน,อุปกรณ์ติดตั้ง,การยึดทรัพย์, Syn. connection, device,affinity)
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bind(ไบดฺ) {bound,bound,binding,binds} vt.,vi.,n. (การ) ผูก,มัด,พัน,เข้าปก,เย็บเล่ม,เชื่อมผนึก,ทำให้ท้องผูก,ผูกพัน,ยับยั้ง,ยึดแน่น,แข็งตัว, See also: bindable adj. ดูbind, Syn. tie
binding(ไบน์'ดิง) n. การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,การเข้าปกหนังสือ,การเย็บเล่มหนังสือ,การทำให้ท้องผูก,สายมัด,สายพัน,ยาเชื่อมติด adj. จำเป็น,ผูกพัน, Syn. compelling
contractualadj. ซึ่งเกี่ยวกับสัญญา,ซึ่งผูกพันโดยสัญญา
knot(นอท) n. ปม,เงื่อน,โบว์,ปัญหา,เงื่อนงำ,ความผูกพัน,กลุ่มเล็ก,กระจุก,ตาไม้,หน่วยความเร็วหนึ่งไมล์ทะเลหรือ6080ฟุตต่อชั่วโมง,ไมล์ทะเล (6080ฟุต) vt.,vi. ผูกปม,ผูกเงื่อน,ทำให้เกี่ยวดองกัน,ทำให้เป็นทองแผ่น,เดียวกัน, Syn. tie,bond,tangle
object linking and embeddการเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุใช้ตัวย่อว่า OLE (อ่านว่า โอเล) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือ ภาพ หรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสารที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถยึดโยงหรือเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
obligation(ออบละเก'เชิน) n. พันธะ,ความจำเป็น,ภาวะหน้าที่,หน้าที่,ข้อผูกพัน,เกณฑ์,หนี้,การบังคับ,บุญคุณ,ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ,สัญญา,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,เงินชำระหนี้., See also: obligative adj., Syn. duty,debt
obligatory(อะบลิก'กะโทรี,-ทอ'รี,ออบ'ละกะโทรี) adj. เป็นพันธะ,เป็นภาระหน้าที่,จำเป็น,จำต้อง,เป็นข้อผูกพัน., See also: obligatorily adv.
tie(ไท) vt. (ใช้เชือกหรือสายอื่น ๆ) ผูก,มัด,ต่อ,รัด,โยง,จำกัด,ทำคะแนนเท่ากัน,ผูกพันเป็นสามีภรรยา vi. ผูก,มัด,ต่อ,รัด,โยง,ทำคะแนนเท่ากัน, -Phr. (tie down ทำให้ลดน้อยลง,จำกัด) , -Phr. (tie up มัดแน่น ผูกแน่น ขัดขวาง สกัด หยุดยั้ง จอดเรือ ยุ่งมาก) n. สิ่งที่ใช้ผูก
unencumbered(อัน'เอนคัม'เบิด) adj. ไม่มีภาระผูกพัน,ไม่มีภาระ,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีบุตร
ole(โอเล') n. การตะโกน,เปล่งเสียงที่แสดงถึงการเห็นด้วย โอเล ย่อมาจาก object linking and embedding (แปลว่า การเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุ) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือภาพหรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสาร ที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถเชื่อมโยงหรือยึดโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
English-Thai: Nontri Dictionary
affiliate(vt) ติดต่อ,ผูกพัน,เข้าร่วม,เกี่ยวข้อง
affined(adj) ที่เกี่ยวข้องกัน,ที่เกี่ยวดองกัน,ที่ผูกพันกัน
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
attach(vt) ติด,ผูกติด,เกี่ยวพัน,ผูกพัน
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
binding(adj) ผูกพัน,จำเป็น
boundary(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งผูกพันกัน,มีพันธะ,พร้อมที่จะ,ไปทาง,กำลังจะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clean cut basisหลักการตัดภาระผูกพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic agreementข้อตกลงระหว่างคนในครอบครัว (ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutualityความผูกพันซึ่งกันและกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obligation๑. พันธกรณี, ข้อผูกพัน๒. หนี้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obligatory reinsuranceการประกันภัยต่อโดยผูกพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
onerousมีภาระผูกพันเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wedlockความผูกพันทางสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attachmentการเกาะ, ความผูกพัน, การติดผิว, ประกบติด [การแพทย์]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Emotionally Dependentความผูกพันยึดถือทางอารมณ์ [การแพทย์]
Linkageความผูกพัน, การเชื่อมต่อ [การแพทย์]
Make-up Gasก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay, ก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay (ดูคำ Take or Pay) [ปิโตรเลี่ยม]
obligationพันธภาพ ข้อผูกพัน พันธกรณี [การทูต]
Optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สินตราสารที่กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อทรัพย์สินจากหรือขายทรัพย์สินให้ผู้ออกตราสารนั้น ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ เช่น ประเภทและคุณภาพทรัพย์สิน จำนวน ราคา วันหมดอายุของตราสารและกำหนดเวลาให้ใช้สิทธิได้ หากเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือซื้อทรัพย์สินจะเรียกว่า ตราสารสิทธิเรียกซื้อทรัพย์สิน (call options) ถ้าเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือขายทรัพย์สินจะเรียกว่าตราสารสิทธิให้ขายทรัพย์สิน (put options) สิ่งที่นำมากำหนดให้สิทธิซื้อหรือขายอาจจะเป็นหุ้นสามัญ ดัชนีราคาหุ้น พันธบัตรรัฐบาล เงินตราต่างประเทศ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวโพด ทองคำ เป็นต้น ผู้ถือ (หรือผู้ซื้อ) options มีสิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตาม options ก็ได้ แต่ผู้ขาย options มีพันธะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใน options หากว่าผู้ถือขอใช้สิทธิ ถ้าผู้ถือไม่ใช้สิทธิจนกระทั่ง options นั้นหมดอายุ options นั้นจะไม่มีผลผูกพันต่อผู้ขายอีกต่อไป [ตลาดทุน]
ratificationการให้สัตยาบันของรัฐซึ่งเป็นการให้ความยินยอมของรัฐ เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา [การทูต]
Take or Payข้อผูกพันในการซื้อขายก๊าซข้อผูกพันในการซื้อขายก๊าซซึ่งผู้ซื้อได้ตกลงกับผู้ขายที่จะซื้อและรับก๊าซในปริมาณที่ตกลงไว้ ถ้าผู้ซื้อไม่สามารถรับก๊าซในปริมาณและระยะเวลาที่ตกลงไว้ จะต้องจ่ายมูลค่าก๊าซที่ยังไม่ได้รับไปก่อนแล้วไปรับก๊าซคืนในปีถัดไป (Make-up) (ดูคำ Make-up Gas) [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bound (adj.) ผูกพัน See also: สนิทสนม
acquit (vt.) ทำให้ปราศจากข้อผูกพัน See also: ทำให้ปราศจากภาระ
attachment (n.) ความผูกพันทางอารมณ์ Syn. affection, fondness
cement (n.) สิ่งทำให้ผูกพันกัน
undertaking (n.) ข้อผูกพัน See also: สัญญา Syn. promise, pledge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bound for Roman soil.ผูกพันกับผืนดินโรมัน
Like your bond with Dexter.ผูกพันกับเด็กซ์เตอร์มาก
Will your government stand by... its military commitments to Sarkhan in the event of trouble?{\cHFFFFFF}รัฐบาลของคุณจะยืนเคียงข้าง ... {\cHFFFFFF}ภาระผูกพันของทหารที่จะ Sarkhan ในกรณีที่มีปัญหาหรือไม่
The United States stands by its military commitments everywhere in the world.{\cHFFFFFF}สหรัฐอเมริกายืนตามกำลังทหารของตน ภาระผูกพันทุกที่ในโลก
I must know if your commitments would apply.{\cHFFFFFF}ฉันจะต้องรู้ว่าถ้าคุณ ภาระผูกพันที่จะนำมาใช้
Well, these commitments, Mr. Prime Minister, work two ways.{\cHFFFFFF}ดีภาระผูกพันเหล่านี้ นายนายกรัฐมนตรีทำงานสองวิธี
You don't wanna break our friendship huh?ไม่อยากทำลาย ความผูกพันของเราใช่ไหม?
Behold the truth that abides in us.ท่านคือสัจธรรมที่ผูกพันเราไว้
We have no other obligation.เราไม่มีภาระผูกพันอื่น ๆ
Westley and I are joined by the bonds of love.เวสต์ลีย์และข้าผูกพันกันด้วยพันธะแห่งรัก
We could get some hot chocolate.ผมยังไม่พร้อมกับการผูกพัน
She felt a deep affinity for the older woman.เธอรู้สึกผูกพันธ์อย่างลึกซึ้ง กับหญิงแก่คนนั้น
"Have no attachments. Allow nothing to be in your life..."จงอย่าผูกพันกับใครหรืออะไร"
"Don't get attached to anything you can't walk out on in 30 seconds...อย่าเอาตัวผูกพันกับอะไร เพราะจะเดินหนีไม่ได้ใน 30 วินาที
American lives from any threat so I am obligated to assume the worst.แต่งานของฉันคือการปกป้อง ชีวิตของชาวอเมริกันจาก ภัยคุกคามใด ๆ ดังนั้นฉันผูกพันที่จะ ต้องถือว่าเลวร้ายที่สุด
As a person of faith, I'm bound by a different covenant than Dr. Arroway.เป็นบุคคลที่มีความ เชื่อฉันผูกพันตาม พันธสัญญาที่ แตกต่างจากดร.
Hey, does this violate the patient-doctor relationship? Naw.คนไข้เกเร กับหมอผูกพันธ์กันได้ไหมครับ
You're jealous of our relationship. Me and the moon.คุณอิจฉาความผูกพันธ์ของฉันกับดวงจันทร์สิ
I return to my writing in the hope that these few honest words might rejoin our lips...ฉันเริ่มเขียนหนังสือต่อ ด้วยความหวังว่าคำพูดจริงใจเหล่านี้ -... จะช่วยผูกพันเรา
"Embroidered together, heart against heart. ""หล่อหลอมให้เราเป็นหนึ่งเดียว ผูกพันหัวใจเราไว้คู่กัน"
Your nervous system is fully engaging with the game architecture.ระบบประสาทของคุณ ผูกพันธ์กับสถาปัตยกรรมของเกมแล้ว
You are going to double your efforts so that people recognize your bondเธอจะต้องพยายามมากขึ้นเป็นสองเท่า เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความผูกพันของเธอทั้งคู่
This, of course, is Miss Adele Invergordon's... commitment to her father's dream, possibly the most--เรื่องแรกก็คือ... ...ความผูกพันของคุณอเดลต่อฝันของบิดา
His life force is bound to the Ring, and the Ring survived.พลังชีวิตเขาผูกพันกับแหวน และแหวนยังอยู่
Believe me, relationships don't make U-turns and Adam's a drunk.ฉันยังไม่ได้เลิกจากอดัมจริงๆเลยนะ แต่เธอก็จะเลิกนี่ เชื่อฉันเถอะ แค่ความผูกพันไม่ทำให้กลับมาคบกันได้...
My fate seems to be tied to earthquakes.โชคชะตาของฉันดูเหมือนจะ ผูกพันกับแผ่นดินไหว.
We can eat the food and bond a bit.เราสามารถกินอาหารและผูกพันบิต
In fact the corporation is legally bound to put its bottom line ahead of everything else even the public good.อันที่จริง บรรษัทมีข้อผูกพันทางกฎหมาย ที่ต้องยึดถือธาตุแท้ของตนเหนือสิ่งใด แม้แต่ผลประโยชน์ของส่วนรวม
Yeah, that's usually my policy. Make sure I don't get tied down.ใช่นั่นมันก็นโยบายอันหนึ่งของชั้น ก็เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ต้องมีสิ่งผูกพันธ์
As you can see, our orderlies form very special bonds with the patients.อย่างที่พวกคุณได้เห็น เจ้าหน้าที่ของเราต่างก็ผูกพันกับคนไข้เป็นพิเศษ
For the first time... he made me feel destined to love.เป็นครั้งแรก... เขาทำให้ฉันรู้สึกผูกพันกับความรักได้น่ะ
* You are now one * cherishing each other* พวกคุณสองคนจะรวมกันเป็นหนึ่ง * ร่วมรักและผูกพัน
There's some sort of connection between us, isn't there?เหมือนมีอะไรบางอย่าง ผูกพันธ์เราไว้ คุณว่าไหม
I mean, when you move around a lot... you just don't let yourself get attached.ถ้าเธอต้องย้ายบ้านบ่อยๆ เธอก็ไม่อยากไปผูกพันกับอะไร
To those who loved this world once before and spent time with its friends, Gather again and devote your time...แด่ผู้ซึ่งรักและผูกพันกับโลกใบนี้ ขอจงร่วมใจกันอีกครั้ง...
And bolting with me to the end of the earth.และผูกพันร่วมกัน จนกาลปวสาน
A ghost can have a voice with a strong attachment.ฝีพูดได้ ถ้ามีความผูกพันธ์แน่นเหนียว
I don't deal with relationships, only break-ups!ผมไม่ได้ต่อรองจะผูกพันธ์ต่อ ต้องการเลิกอย่างเดียว
But by having given their husbands to war on the same day an invisible bond formed between themจากการที่ต้องเสียสละสามี ให้กับสงครามในวันเดียวกัน ความผูกพันธุ์ก็เริ่มก่อตัวขึ้น ระหว่างทั้งสองคน
He's beginning to get that anybody he attaches himself to is gonna end up in prison... and he's not the only one who's starting to feel that way, Michael.เขาเป็นหลานคุณนะ เขาคงเริ่มคิดว่าทุกคนที่เขาผูกพันด้วย จะหนีไม่พ้นต้องติดคุกซะหมด และเขาไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้นะ ไมเคิล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผูกพัน
Back to top