ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผึ่งแดด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผึ่งแดด*, -ผึ่งแดด-

ผึ่งแดด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผึ่งแดด (v.) sun See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the sun Syn. อาบแดด
ผึ่งแดด (v.) sun See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the sun Syn. อาบแดด
English-Thai: HOPE Dictionary
exposition(เอคซฺพะซิส'เชิน) n. การแสดงออก,นิทรรศการ,การเปิดเผย,การออกจากที่กำบัง,การผึ่งแดดผึ่งฝนหรือผึ่งลม.
sun(ซัน) n. ดวงอาทิตย์ vt.,vi. ตากแดด,ผึ่งแดด., Syn. hub,center
English-Thai: Nontri Dictionary
exposition(n) การเปิดเผย,การอธิบาย,การประกวด,นิทรรศการ,การแสดงออก,การผึ่งแดด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
solarise; solarizeผึ่งแดด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
insolate (vt.) ผึ่งแดด See also: ตากแดด, ให้ถูกแสงแดด Syn. sun-dry
sun (vt.) ผึ่งแดด See also: ตากแดด, ให้ถูกแสงแดด Syn. insolate, sun-dry
sun-dry (vt.) ผึ่งแดด See also: ตากแดด, ให้ถูกแสงแดด Syn. insolate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just when we get comfortable swimming in the sea, we end up on land.ทั้งในขณะที่ว่ายน้ำสบายในทะเล หรือขึ้นมาผึ่งแดดบนบก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผึ่งแดด
Back to top