ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insolate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insolate*, -insolate-

insolate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insolate (vt.) ผึ่งแดด See also: ตากแดด, ให้ถูกแสงแดด Syn. sun-dry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insolate
Back to top