ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผิดแผกแตกต่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผิดแผกแตกต่าง*, -ผิดแผกแตกต่าง-

ผิดแผกแตกต่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผิดแผกแตกต่าง (v.) be different See also: be unlike, be dissimilar
ผิดแผกแตกต่าง (adj.) different See also: divergent, unlike, dissimilar, disparate Syn. ผิดแผก, แตกต่าง, แปลก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unlike your simpleton king, his enemies know that it is the true McCullen destiny not simply to supply arms, but to run the wars!สิ่งที่ผิดแผกแตกต่างจาก กษัตริย์เบาปัญญาของเจ้า, คือศัตรูของเขารู้ว่า แท้จริงแล้วแมคคัลเลนไม่ได้เกิดมาเพื่อขายอาวุธ แต่เพื่อสร้างสงคราม !

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผิดแผกแตกต่าง
Back to top