ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผิดพ้องหมองใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผิดพ้องหมองใจ*, -ผิดพ้องหมองใจ-

ผิดพ้องหมองใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผิดพ้องหมองใจ (v.) be gloomy See also: be blue, be downcast, be downhearted, be despondent, be depressed Syn. ขุ่นใจ, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้องหมองใจ
ผิดพ้องหมองใจ (v.) be mutually suspicious Syn. กินใจ, แหนงใจ, ผิดใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผิดพ้องหมองใจ
Back to top