ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป้ายราคา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป้ายราคา*, -ป้ายราคา-

ป้ายราคา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้ายราคา (n.) price card
English-Thai: HOPE Dictionary
price tagn. ป้ายราคา,ป้ายบอกราคา (label,cost)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
price tag (n.) ป้ายราคา See also: ป้ายบอกราคา
ticket (n.) ป้ายราคา See also: ป้ายบอกขาย, ฉลากติดสินค้า Syn. tag
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just told her and here's the board. It's fifty dollarsฉันเพียงแค่บอก นี่ไง ป้ายราคา 15 ดอลล่า
What does the price tag say?ป้ายราคาติดไว้เท่าไหร่น่ะ?
It's the tag. Have we got any scissors in the bag?ป้ายราคาน่ะ เรามีกรรไกรมั้ย?
Look at the price tag. 50 cents.ป้ายราคามันแค่50เซนต์นะ
Sir, I forgot to take the price tag off.ท่านครับ,ผมลืมเอา ป้ายราคาออก
We got matches,a bunch of broken security tags.มีไม้ขีด ป้ายราคามีแถบตรวจจับพังๆหลายอัน
Kids will heat that knife up,cut the plastic ink tags off of stolen clothing.เด็กๆคงจะเผามีดให้ร้อน แล้วก็กรีด ป้ายราคาพลาสติกออกเพื่อขโมยเสื้อผ้า
[whispers] You still have the label on your new glasses.แว่นใหม่ของคุณยังมีป้ายราคาติดอยู่เลยน่ะ
Most of them still have the store sensors on them.ส่วนใหญ่ยังมีป้ายราคาของร้านอยู่เลย
He's never met a sticker price he didn't like.เขาไม่มีทางเห็นป้ายราคาที่เขาไม่ชอบ
Look. uh,they still had the tag on them.คือแบบ... มันยังติดป้ายราคาอยู่เลย
I'll tuck the price tag in and return it the next day.ฉันจะเก็บป้ายราคาให้มิดเลย และค่อยเอาออกมาวันถัดไป
Shipshape, ticker tape looks to me like a narrow escape but I know what I am, they know what they are so let me be but it's all right, it's okayความเป็นระเบียบ ป้ายราคาสินค้า มันจ้องมองเหมือนจะไล่ล่าฉัน แต่ฉันรู้ว่าฉันเป็นใคร แล้วพวกเขาก็รู้ว่าอะไร
Hey, you have to remove the price tag.นี่ เธอลืมเอาป้ายราคาออกแน่ะ
I'm not interested in any labels, unless it's on something I shoplift.ชั้นไม่ได้สนใจเรื่อง การตีตรา ยกเว้นว่ามันจะเป็นป้ายราคาสินค้าที่ฉกมา
Grab everything with a price tag on it that we can resell.หยิบทุกอย่าง ที่มีป้ายราคาติดอยู่ จะได้ขายต่อได้
In my courtroom, justice has no price tag.ในห้องพิจารณาคดีของศาล \ ความยุติธรรมไม่มีป้ายราคา
Lots of pricey handbags and designer clothes with the tags still on them.มีกระเป๋าราคาแพง และเสื้อผ้ายี่ห้อดังมากมาย ป้ายราคายังติดอยู่เลย
Except for the items ID'd by the Dovers and the Birches all the kids' clothes that we found still had tags on them.เสื้อผ้าเด็กทั้งหมดที่พบ ยังมีป้ายราคาติดอยู่
Thanks to the price tag you and Mr. Burke put on her.ต้องขอบคุณป้ายราคา ที่คุณกับคุณเบิร์กติดไว้ให้เธอ
Is there a price tag on it?มีป้ายราคาติดไว้มั้ยครับ?
Jonah, what's the sales tax? We're so close.โจนาห์ ป้ายราคาที่เราได้มา เป็นไงบ้าง?
What's it gonna take to make this thing worth the price tag?อะไรมันจะใช้เวลาในการทำสิ่งนี้ ค่าป้ายราคา?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป้ายราคา
Back to top