ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป่าละเมาะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป่าละเมาะ*, -ป่าละเมาะ-

ป่าละเมาะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่าละเมาะ (n.) grove wood See also: brake, grove
English-Thai: HOPE Dictionary
boscage(บอส'คิจ) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
boskage(บอส'คิจ) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
bosquet(บอส'คิท) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะขนาดเล็ก
brush firen. ไฟไหม้ป่าโปร่งหรือป่าละเมาะ
brushwoodn. กิ่งไม้ที่ถูกตัดออก,พุ่มไม้หนา,ป่าละเมาะ
bushed(บูช) adj. เหนื่อยมาก,ตกตลึง,หลบอยู่ในป่าละเมาะ
bushy(บุ?ช'ชี?) adj. คล้ายพุ่มไม้,เต็มไปด้วยพุ่มไม้,เป็นป่าละเมาะ, See also: bushiness n. ดูbushy
holt(โฮลทฺ) n. ป่าละเมาะ ป่าเล็ก ๆ เนินเขาที่เป็นป่า
English-Thai: Nontri Dictionary
brake(n) ห้ามล้อรถ,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
brush(n) แปรง,พู่กัน,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
brushwood(n) ป่าละเมาะ,พุ่มไม้
grove(n) สวน,ป่าละเมาะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scrub typhus feverไข้รากสาดใหญ่จากป่าละเมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brake (n.) ป่าละเมาะ See also: พุ่มไม้, ต้นเฟิร์น
grove (n.) ป่าละเมาะ See also: ป่าเล็กๆ, แมกไม้, หมู่ไม้ Syn. spinney, woods
scrub (n.) ป่าละเมาะ See also: พื้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้เล็กๆ หรือพุ่มไม
spinney (n.) ป่าละเมาะ See also: ป่าเล็กๆ, แมกไม้, หมู่ไม้ Syn. woods
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You get there from this grove, yes?แกมาจากทางป่าละเมาะนั่นใช่ไหม?
They've planted a spy out by the scrub pine.พวกเขาได้จัดกำลังคนออกไปสืบข่าวลับ ตามแนวป่าละเมาะต้นสน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป่าละเมาะ
Back to top