ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปุ๋ยคอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปุ๋ยคอก*, -ปุ๋ยคอก-

ปุ๋ยคอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปุ๋ยคอก (n.) manure See also: stable manure, farmyard manure, cow manure Syn. ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยมูลสัตว์, ปุ๋ยธรรมชาติ
English-Thai: HOPE Dictionary
manure(มะเนียว'เออะ) n. ปุ๋ย,ปุ๋ยธรรมชาติ,ปุ๋ยคอก,มูลที่ใช้เป็นปุ๋ย. vt. ใส่ปุ๋ย
muck(มัค) n. ปุ๋ยคอก,สิ่งสกปรก,มูลสัตว์,ภาวะที่ยุ่งเหยิง,ฝุ่น,ผงธุลี,สิ่งเหลวไหล,คำพูดเหลวไหล,ดินหินและสิ่งอื่น ๆ ที่ต้องสกัดออกเพื่อเอาแร่, Syn. mud,mudslinging
English-Thai: Nontri Dictionary
dung(n) มูลสัตว์,ปุ๋ย,ปุ๋ยคอก,มูล
manure(n) ปุ๋ย,ปุ๋ยคอก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
composed fertillizerปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์ บางทีเรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
muck (n.) ปุ๋ยคอก See also: มูลสัตว์ Syn. manure
manure (vt.) ใส่ปุ๋ยคอก Syn. fertilize
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Filthy muck, putrid bitch", he shouted, approaching me"ปุ๋ยคอกโสมม, หญิงเลวเน่าเปื่อย",\ Nhe ที่การตะโกน, การเข้าใกล้ที่ฉัน
Single mom with two teenage kids and manure caked under my fingernails.ม่ายสาวลูกสอง กับ ปุ๋ยคอกในซอกเล็บ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปุ๋ยคอก
Back to top