ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปุ่มป่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปุ่มป่ำ*, -ปุ่มป่ำ-

ปุ่มป่ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปุ่มป่ำ (adj.) knotty See also: knobby, gnarled Syn. ปุ่มๆ ป่ำๆ, ตระปุ่มตระป่ำ, ขรุขระ, นูน Ops. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nodular๑. คล้ายปุ่ม๒. -เป็นปุ่ม, -เป็นปม, ปุ่มป่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปุ่มป่ำ
Back to top