ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปุ่มปม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปุ่มปม*, -ปุ่มปม-

ปุ่มปม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปุ่มปม (n.) node See also: blotch, knob Syn. ตุ่ม, ปุ่มป่ำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beadedเป็นปุ่มปม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's magical of a knotted old cane?ไม้เท้าปุ่มปมอันเก่า ๆ นี่มีเวทมนต์อะไร?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปุ่มปม
Back to top