ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปืนต่อสู้อากาศยาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปืนต่อสู้อากาศยาน*, -ปืนต่อสู้อากาศยาน-

ปืนต่อสู้อากาศยาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปืนต่อสู้อากาศยาน (n.) anti-aircraft gun See also: anti-aircraft gun, anti-aircraft fire, flak
English-Thai: HOPE Dictionary
aa.abbr. Alcoholics Anonymous, (สมาคมอดเหล้า) antiaircraft, (ปืนต่อสู้อากาศยาน) antiaircraft artillery (ปืนต่อสู้อากาศยาน)
ack-ack(แอค' แอค) n. การยิงของปืนต่อสู้อากาศยาน, ปืนต่อสู้อากาศยาน
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Never seen anything like it. Tanks, anti-aircraft, infantry.ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลย ทั้งรถถัง ปืนต่อสู้อากาศยาน ทหารราบ
Is there any evidence of an antiaircraft artillery threat?มีหลักฐานว่า มีปืนต่อสู้อากาศยานเป็นปัญหามั้ย
Got to take those guns out first. Everybody, form up.ต้องพังปืนต่อสู้อากาศยานก่อน ทุกคน ประจำตำแหน่ง
Junior, watch out for that flak! Good job, Lightning.จูเนียร์ ระวังปืนต่อสู้อากาศยาน ดีมาก ไลท์นิ่ง
Coming up on anti-aircraft guns. Back off! We'll get 'em on the way back...กำลังโดนปืนต่อสู้อากาศยานยิง ถอยมา เดี๋ยวค่อยจัดการตอนขากลับ
Conceal all remaining anti-aircraft guns.ซ่อนปืนต่อสู้อากาศยานที่เหลือซะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปืนต่อสู้อากาศยาน
Back to top