ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปีนเกลียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปีนเกลียว*, -ปีนเกลียว-

ปีนเกลียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปีนเกลียว (v.) contradict See also: be inconsistent Syn. ขัดแย้ง Ops. กลมเกลียว
English-Thai: Nontri Dictionary
inharmonious(adj) ไม่ถูกกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่กินเส้นกัน,ปีนเกลียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're fighting outside your weight class.หล่อนคิดจะปีนเกลียวรึไง เรามันคนละชั้น
Apart from accusing me of being a gold-digging, social-climbing shepherd...ยกเว้นที่หาว่าข้าเป็น นักขุดทอง อัศวินปีนเกลียว
And when you get inside the rest of their heads...พวกมันปีนเกลียว ต่อกันไม่ติด
That's just mean. That's mean. There was a line, and you crossed it.พูดแรงไปแล้ว เกินไป คุยดีๆ ทำไมต้องปีนเกลียว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปีนเกลียว
Back to top