ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิดช่องทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิดช่องทาง*, -ปิดช่องทาง-

ปิดช่องทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดช่องทาง (v.) close the door Syn. ปิดทาง, ปิดโอกาส, กีดกัน Ops. เปิดช่องทาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
scuttle (n.) ฝาปิดช่องทางเข้าในเรือ (ทางนาวิกศาสตร์)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Block them right, god damn it!ปิดช่องทางขวาด้วยสิ!
All right, opening a channel on the Inter-Sat...เอาล่ะ, กำลังเปิดช่องทาง บนดาวเทียม...
To ease some legislation through the mine fields.ปิดช่องทางสะดวกตามกฎหมาย กับให้เหมืองแร่หน่อย
Block them right.เร็วเข้า ปิดช่องทางขวา!
We need legislation to defend the displaced from slavery, to protect our soldiers from feeling as if there is no future, beyond their warfare, and we must open channels through diplomacy,เราจะต้องออกกฏหมายป้องกันการตกเป็นทาศของผู้ไร้ที่อยู่ เพื่อปกป้องเหล่าทหารจากความรู้สึกที่ว่าำพวกเขาไร้อนาคต จะเป็นการดีกว่าการสงคราม หากเราเปิดช่องทางทางการทูต
At least by sending a photo, the media's opened a line of communication.อย่างน้อยด้วยการส่งรูป สื่อได้เปิดช่องทางสื่อสารแล้ว
Meaning we are going to open diplomatic channels with Sophia and begin negotiating a peace.หมายความว่า เราจะเปิดช่องทางทางการทูตกับโซเฟีย เริ่มการเจรจาแบบสันติ
If the aliens attack, we'll draw their fire, keep them focused on us, maybe open up a window for the civilians to escape.ถ้าพวกเอเลี่ยนบุกเข้ามา เราจะจุดไฟเผามัน ทำให้มันพุ่งความสนใจมาที่เรา ก็จะเปิดช่องทางให้พลเรือน หนีออกไปได้
It'll open the channel from your heart to your head so they can function as one.มันจะเปิดช่องทางจาก หัวใจไปจนถึงหัวของเธอ มันจึงทำงานเสมือนเป็นสิ่งเดียวกัน
Tectonic forces gradually brought these two continents together, closing the channel and creating the Isthmus of Panama.ทั้งสองทวีปด้วยกันปิดช่องทาง และการสร้างคอคอดปานามา นี้จัดรูปแบบทั่วโลกของ กระแสน้ำในมหาสมุทร
Something that might give you a way around Victoria's media blackout.บางอย่างที่อาจจะทำให้เธอ เจอช่องทาง จะปิดช่องทางของวิคทอเรีย
We'll keep Alpha channel open. Over.เราจะให้อัลฟาเปิดช่องทาง เกิน.
Two hours ago, we pulled this audio off a secure channel in Russia.สองชั่วโมงที่ผ่านมาเราดึงเสียงนี้ ปิดช่องทางที่ปลอดภัยในรัสเซีย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิดช่องทาง
Back to top