ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปานกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปานกัน*, -ปานกัน-

ปานกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปานกัน (adv.) comparably See also: nearly Syn. พอกัน, พอๆ กัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปานกัน
Back to top