ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากเปียก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากเปียก*, -ปากเปียก-

ปากเปียก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากเปียก (v.) grumble See also: admonish, take a lot of explaining Syn. ปากเปียกปากแฉะ, พร่ำ, บ่น
ปากเปียกปากแฉะ (v.) grumble See also: admonish, take a lot of explaining Syn. ปากเปียก, พร่ำ, บ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you moisten our lips?ทำให้ริมฝีปากเปียกๆหน่อยสิ
Well, I just got out of the slammer, and I'm looking to wet my whistle.ฉันเพิ่งออกมาจากที่กักกัน... และฉันกำลังอยากปากเปียก
I'm constantly yelling, but do they listen? No.ผมปากเปียกปากแฉะ เขาฟังมั้ย ไม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากเปียก
Back to top