ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากตะไกร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากตะไกร*, -ปากตะไกร-

ปากตะไกร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากตะไกร (adj.) sharp-tongued See also: sarcastic Syn. ปากจัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And some snippy little bureaucrat says that they detect some kind of a pattern.และพวกข้าราชการปากตะไกร พูดว่าพวกเขาพบรูปแบบบางอย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากตะไกร
Back to top