ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัสสาวะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัสสาวะ*, -ปัสสาวะ-

ปัสสาวะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัสสาวะ (v.) urinate See also: pass urine, discharge urine Syn. ฉี่, เยี่ยว
ปัสสาวะ (n.) urine Syn. ฉี่, เยี่ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
allantoinปัสสาวะของทารกในครรภ์ ซึ่งสามารถช่วยสมานแผลได้
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ
acholuriaการขาดสี bile pigment ในปัสสาวะ
aconuresisการปัสสาวะที่ไม่ได้ตั้งใจ
acystinerviaกระเพาะปัสสาวะอัมพาต
albuminuria(แอลบูมินู' เรีย) ภาวะปัสสาวะมี albumin . -albuminuric adj.
androsterone(แอนดรอส' ทะโรน) n. ฮอร์โมนชายที่มักพบในปัสสาวะชาย
antidiuretic(แอนทีไดยูเรท' ทิค) adj., n. ซึ่งลดการบับปัสสาวะ, ยดลดการขับปัสสาวะ
antidiuretic hormoneอาจเรียกว่า vasopressin กระตุ้นให้ไตดูดซึมน้ำกลับไว้ในร่างกาย เป็นผลให้ปัสสาวะมีน้อยลง ถ้าขาดฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดโรคเบาจืด ทำให้ปัสสาวะมาก กระหายน้ำมาก
anuria(อะนิว' เรีย) n. ภาวะไร้ปัสสาวะหรือปัสสาวะน้อยผิดปกติ. -anuric, anuretic adj.
bed-wettingn. การปัสสาวะรดที่นอน, Syn. enuresis
bedpann. ภาชนะสำหรับอุจจาระ หรือปัสสาวะบนเตียง
bladder(แบลค'เดอะ) n. กระเพาะปัสสาวะ,ถุง,ยางใน
bougie(บู'จี) n. ที่แยง สอดเข้ารูเปิดของร่างกาย (เช่น ทางเดินปัสสาวะ) ,ยาเหน็บ
cyst(ซิสทฺ) n. ถุง,ถุงน้ำ,กระเพาะปัสสาวะ,เกราะ (ปรสิต) ,โพรงปิด, Syn. bladder,sac
cystectomyn. ศัลยกรรมตัดเอาถุงหรือกระเพาะปัสสาวะออก
cystic(ซิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับถุงน้ำ กระเพาะปัสสาวะหรือถุงน้ำดี
diuresis(ไดยูรี'ซิล) n. ภาวะที่มีปัสสาวะมากผิดปกติ
diuretic(ไดยูเรท'ทิค) adj. ซึ่งมีปัสสาวะมากผิดปกติ,ยาขับปัสสาวะ., See also: diureticalness n.
dysuria(ดิสยู'เรีย) n. การปัสสาวะที่เจ็บปวดหรือลำบาก, See also: dysuriac n. ดูdysuria
excreta(เอคซฺครีท'ทะ) n.,pl. สิ่งที่ถูกขับถ่ายออก เช่นอุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อ, See also: excretal adj., Syn. excrement
excretion(เอคซฺครี'เชิน) n. การขับถ่ายออก,สิ่งที่ถูกขับออก (เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อ)
glycosurian. ปัสสาวะมีน้ำตาลมากผิดปกติ., See also: glycosuric adj.
haematurian. ภาวะปัสสาวะมีโลหิต., See also: hematuric,haematuric adj.
hematurian. ภาวะปัสสาวะมีโลหิต., See also: hematuric,haematuric adj.
hemoglobinuria(ฮีมะโกลบินิว'เรีย) n. ภาวะปัสสาวะมีฮีโมโกลบิน., See also: hemoglobinuric adj.
juniper(จู'นะเพอะ) n. ต้นสนจำพวก Juniperus ให้ผลสีม่วงที่ให้เป็นยาขับปัสสาวะแต่งกลิ่นให้เหล้ายิน
ketosuria(คีโทซู'เรีย) n. ภาวะปัสสาวะมีketone
micturate(มิค'ซะเรท) vi. ปัสสาวะ,ขับปัสสาวะ., See also: micturation n.
noctunal enuresisอาการปัสสาวะรดที่นอน
pee(พี) vi. ปัสสาวะ,เยี่ยว,ฉี่. n. ปัสสาวะ,การปัสสาวะ, Syn. urinate,urine
piddle(พิด'เดิล) vi. เสียเวลา,มั่ว,ปัสสาวะ vt. เสียเวลา,ไม่ได้ใช้ประโยชน์., See also: piddler n.
relieve(รีลีฟว') vt. บรรเทา,ลด,ผ่อนคลาย,ปลดปล่อย,บรรเทา,แบ่งเบา,ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ทำให้นูน,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนยาม,เปลี่ยนบรรยากาศ,เปลี่ยนอารมณ์ -Phr. (to relieve oneself ปัสสาวะหรืออุจจาระ), See also: relievable adj. relievedly adv.
spanish flyn. แมลงวันสเปน/ใช้เป็นยาขับปัสสาวะและขับเหงือหรือกระตุ้นกาม
uragogue(ยู'กอกกะ,ยู'ระโกก) n. ยาขับปัสสาวะ
uragora(ยู'กอกกะ,ยู'ระโกก) n. ยาขับปัสสาวะ
urea(ยูเรีย',ยู'เรีย) n. สารประกอบชนิดหนึ่งที่พบในปัสสาวะ,เป็นผลิตผลของการสันดาปโปรตีน
urethra(ยูรี'ธระ) n. หลอดปัสสาวะ., See also: urethral adj. pl. urethrae,urethras
parasympatheticadj. ซึ่งเกี่ยวกับการแบ่งตามระบบ กะโหลกศีรษะกับกระดูกก้นกบ ของระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้หัวใจเต้นช้าลง ช่วยให้การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารเพิ่มมากขึ้น ม่านตาหดลง หลอดลมหดตัว ความดันโลหิตต่ำลง เหงื่อออกน้อยลง อุณหภูมิร่างกายลดลง กระเพาะปัสสาวะหดตัว การบีบตัวของมดลูกมากขึ้น ต่อมขับฮอร์โมนมากขึ้น
sympathetic(ซิมพะเธท'ทิค) adj. เห็นอกเห็นใจ - เป็นระบบประสาทที่มีใยประสาทมาจากไขสันหลังส่วนอก และเอว แต่มี center อยู่ในไขสันหลัง เป็นระบบประสาทที่มักใช้ในผู้ที่ใช้พลังงานทันทีทันใด หรือในขณะตื่นเต้น สู้รบ หรือป่วยไข้ ทำให้ม่านตาขยาย หัวใจเต้นเร็ว หลอดลมขยายตัว หลอดเลือดหดตัวเล็กน้อย ความดันเลิอดสูงขึ้น เหงื่อออกมาก อุณหภูมิร่างกายเพิ่มมากขึ้น กระเพาะปัสสาวะยืดอออก การบีบตัวของมดลูกลดลง ต่อมขับฮอร์โมนน้อยลง, Syn. kindly,kind
English-Thai: Nontri Dictionary
BED-bed-wetting(n) การปัสสาวะรดที่นอน
bladder(n) กระเพาะปัสสาวะ
CHAMBER chamber pot(n) กระโถนปัสสาวะ,โถปัสสาวะ
urethra(n) ท่อปัสสาวะ
urinal(n) กระโถนปัสสาวะ,ที่ปัสสาวะ
urine(n) น้ำปัสสาวะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
glycosuriaปัสสาวะมีน้ำตาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haematuresis; haematuriaปัสสาวะมีเลือด, ปัสสาวะเป็นเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aconuresisการถ่ายปัสสาวะไม่รู้ตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
albuminuriaภาวะปัสสาวะมีแอลบูมิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antidiureticยาลดปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anuriaภาวะไร้ปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bladder, urinary; vesica urinariaกระเพาะปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ bladder; vesica ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cystic๑. -กระเพาะปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ vesical]๒. -ถุงน้ำดี๓. -เป็นถุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cystitis, radiation; radiocystitisกระเพาะปัสสาวะอักเสบเหตุรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes๑. โรคปัสสาวะมาก๒. โรคเบาหวาน, เบาหวาน [มีความหมายเหมือนกับ diabetes mellitus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diuresisการขับปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diuretic; uragogue; urinative๑. -ขับปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ uretic ๒]๒. ยาขับปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ uretic ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysuriaการถ่ายปัสสาวะลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urethraท่อปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urethral-ท่อปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urethritisท่อปัสสาวะอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urethrascope; urethroscopeกล้องส่องตรวจท่อปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urgency๑. ภาวะรีบด่วน๒. ภาวะปวดปัสสาวะฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urinal; urodochiumภาชนะรับปัสสาวะ, โถปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urinalysisการวิเคราะห์ปัสสาวะ, การตรวจปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urinary bladder; vesica urinariaกระเพาะปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ bladder; vesica ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urinateถ่ายปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urination; miction; micturition; uresisการถ่ายปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urogenous pyelitisกรวยไตอักเสบเหตุปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urolith; calculus, urinaryนิ่วปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urologic; urological๑. -ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ๒. -วิทยาทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urological; urologic๑. -ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ๒. -วิทยาทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urologist; urinologistศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urology; urinology; uronology๑. ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ๒. วิทยาทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anuriaปัสสาวะขัด; ปัสสาวะ, การไม่มี; ไม่มีปัสสาวะ; ไม่มีปัสสาวะออก; ปัสสาวะไม่ออก; โรคปัสสาวะไม่ออก; ปัสสาวะไม่ออกเลย; ไม่ปัสสาวะ; ปัสสาวะลดลง; การที่ไม่มีปัสสาวะออกเลย [การแพทย์]
Midstreamปัสสาวะส่วนกลาง [การแพทย์]
Bladderกระเพาะปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Bladder -- calculiนิ่วกระเพาะปัสสาวะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bowel and Bladder Controlการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ [การแพทย์]
Cystectomyการตัดกระเพาะปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Cystitisกระเพาะปัสสาวะอักเสบ [TU Subject Heading]
Dipstickการตรวจโดยการจุ่มชิ้นกระดาษลงในปัสสาวะ [การแพทย์]
Diuresisการขับปัสสาวะ,การถ่ายปัสสาวะมาก,ปัสสาวะมาก,ปัสสาวะเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Diuretic Agentsกลุ่มยาขับปัสสาวะ [การแพทย์]
Diversionใส่ท่อระบายน้ำจากกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Dysuriaถ่ายปัสสาวะขัด,ปัสสาวะลำบาก,ปัสสาวะเจ็บ,ปัสสาวะขัด,ปัสสาวะแสบ,ปวดขณะถ่ายปัสสาวะ,ปวดและแสบ,ถ่ายปัสสาวะลำบาก,การถ่ายปัสสาวะลำบาก [การแพทย์]
Glycosuriaน้ำตาลผ่านไตออกไปในปัสสาวะ, [การแพทย์]
Kaliuresisสูญเสียโปแตสเซียมไปทางปัสสาวะ, การขับโปแตสเซียมออกไปกับปัสสาวะเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Ketosisร่างกายมีความเป็นกรดมากไป, คีโตซีส, คีโตซิส, คีโทซีส, สารพวกคีโทนในเลือดและปัสสาวะ [การแพทย์]
Meatusรูเปิดหลอดปัสสาวะ [การแพทย์]
Diuretics, Mercurialยาขับปัสสาวะเข้าปรอท,ยาขับปัสสาวะจำพวกปรอท,ยาขับปัสสาวะที่มีส่วนประกอบของปรอท [การแพทย์]
prostate glandต่อมลูกหมาก, ต่อมขนาดใหญ่ล้อมรอบท่อฉีดอสุจิ  มีหน้าที่ผลิตสารพวกด่างเพื่อทำลายฤทธิ์กรดในท่อปัสสาวะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Urea ยูเรีย สารประกอบแอมโมเนีย มีอยู่ในปัสสาวะ [สิ่งแวดล้อม]
ureterท่อไต, ท่อลำเลียงน้ำปัสสาวะออกจากไตไปยังกระเพาะปัสสาวะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Urethraหลอดปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Urinals (Plumbing fixtures)โถปัสสาวะชาย [TU Subject Heading]
Urinalysisการตรวจปัสสาวะ [TU Subject Heading]
urinary bladderกระเพาะปัสสาวะ, อวัยวะที่มีลักษณะเป็นถุง  ทำหน้าที่รับน้ำปัสสาวะจากไตก่อนที่จะขับถ่ายออกจากร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Urinationการถ่ายปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Urineในปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Urologic diseasesโรคระบบปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
evacuation (n.) สิ่งที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย ได้แก่ ปัสสาวะ อุจจาระ Syn. excrement, feces, urine
water (n.) น้ำที่ออกจากร่างกายเช่น เหงื่อ ปัสสาวะ น้ำตา
spend a penny (idm.) ปัสสาวะ
wee-wee (n.) ปัสสาวะ (ใช้กับเด็ก)
stale (n.) ปัสสาวะของสัตว์เลี้ยง Syn. urine
wet (vt.) ปัสสาวะรดบนสิ่งของ เช่น ที่นอน หรือพรม
bed-wetting (n.) ปัญหาปัสสาวะรดที่นอน (มักเป็นในเด็กขณะนอนหลับ)
bedpan (n.) หม้อนอนสำหรับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะบนเตียง
bladder (n.) กระเพาะปัสสาวะ
continence (n.) การกลั้น (ปัสสาวะหรืออุจจาระ)
continent (adj.) ที่สามารถกลั้น (ปัสสาวะหรืออุจจาระ)
enuretic (adj.) ที่กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
incontinent (adj.) ที่กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ Syn. enuretic
micturate (vi.) ขับปัสสาวะ Syn. urinate
micturation (n.) การขับปัสสาวะ Syn. urination
nebula (n.) ความขุ่นขาวของน้ำปัสสาวะ (ทางการแพทย์)
pee (vi.) ถ่ายปัสสาวะ See also: ปัสสาวะ Syn. piddle
pee (n.) การถ่ายปัสสาวะ Syn. peeing
pee (n.) น้ำปัสสาวะ Syn. piss, urine
peeing (n.) การถ่ายปัสสาวะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The urine-- it makes sense.ปัสสาวะ.. มันเข้าเค้า
(URINATING) (GROANING)ปัสสาวะ) ส่งเสียงพึมพัม)
Excretion would flows downwards, not everywhere in a mess.ปัสสาวะก็น่าจะไหลลง ไม่ใช่เรี่ยราดไปทั่ว
Your urine output is up to 25 cc's per hour.ปัสสาวะของคุณเพิ่มเป็น 25 ซีซีต่อ ชม.
Piss off out of the light. Get out of the light!ปัสสาวะออกจากแสง ได้ออกจากแสง!
No urinary bleed.ปัสสาวะไม่มีเลือดออก
"It will make you pee""ที่มันจะทำคุณปัสสาวะ"
"All we want of you, dear child, is that you urinate"ทั้งหมดเราต้องการเพราะคุณ, แด่ลูก,\ Nis ที่นั้นคุณขับปัสสาวะ
You don't feel a certain degree of urgent pressure on the inner wall of your bladder now right at this moment?- ไม่ ไม่รู้สึกถึงแรงดัน ในกระเพาะปัสสาวะ ตอนนี้เหรอ?
You're taking a leak in some filthy public urinal, and the man in the next stall leans across and asks you about God, or Kafka, or freedom versus responsibility.คุณกำลังการรั่วไหลในบางปัสสาวะสาธารณะสกปรก และคนที่อยู่ในคอกต่อไปชะโงกข้ามและถามคุณเกี่ยวกับพระเจ้าหรือคาฟคา หรือเสรีภาพกับความรับผิดชอบ
There is blood. What can it possibly mean?ทุกครั้งที่ปัสสาวะมีเลือดออก มันหมายความว่าไงนะ
You shit when we say you shit, and you piss when we say you piss.คุณอึเมื่อเราบอกว่าคุณอึและคุณปัสสาวะเมื่อเราบอกว่าคุณปัสสาวะ
You don't need to ask me every time you need to go take a piss. Just go. Understand?คุณไม่จำเป็นต้องที่จะถามฉันทุกครั้งที่คุณจำเป็นต้องไปใช้เวลาปัสสาวะ เพียงแค่ไป เข้าใจไหม
The urine stain on your pants would signify that you're a single-shaker!รอยปัสสาวะบนกางเกง... ...แสดงว่าสะบัดครั้งเดียวก่อนเก็บ
I would swear this thing's purposefully tryin' to piss me off.ฉันจะสาบานสิ่งนี้เป็นอย่างเด็ดเดี่ยว พยายามที่จะปัสสาวะฉันลง
No, a fingertip sample or a urine test is sufficient.ตัวอย่างเลือดจากปลายนิ้ว หรือตัวอย่างปัสสาวะอาจไม่เพียงพอ
When you stepped on land you couldn't even piss straight in the johnพอขึ้นฝั่งแทบจะยืนปัสสาวะตรงๆไม่เป็น
You've glazed my wife in dried piss.คุณวาดภรรยาผมด้วยปัสสาวะย้อมสี
He is being treated for a urinary tract infection. That is by no means an emergency.เขาได้รับการรักษาเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ซึ่งไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินเลย
This doctor he's been seein' says he's got a urinary tract infection.หมอที่พอผมไปพบ บอกว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
Is something wrong with your urinary tract?ท่อปัสสาวะของอาผิดปกติเหรอ ?
Urinary sphincter's so tight, you couldn't piss to save your life.ท่อปัสสาวะเป่ง จนคุณฉี่ไงก็ไม่ออก
I think you might want to get your prostate checked.ฉันว่านายคงต้อง ไปตรวจกระเพาะปัสสาวะบ้างแล้ว
Why do you guys Keep a d cell battery In a urine specimen cup?ทำไมคุณเก็บแบตเตอรี่ไว้ใน ถ้วยเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
"dry nose, dry mouth, difficulty urinating.""จมูกแห้ง ปากแห้ง ปัสสาวะติดขัด"
They piss on us and laugh.พวกเขาปัสสาวะใส่ แล้วหัวเราะ
I'll call you in a few days when your blood and urine come back.ได้ผลตรวจเลือดกับปัสสาวะเมื่อไหร่ หมอจะโทรหา
Possible kidney or bladder irritation.เป็นไปได้ที่ไต และกระเพาะปัสสาวะทำงานลดลง
Who's gonna care about my urine output now?ตอนนี้ใครจะมาสนใจปัสสาวะของชั้น
Nice bidet, by the way. Very refreshing.โถปัสสาวะหญิง สะอาดเอี่ยม
I don't have a bidet.ฉันไม่มีโถปัสสาวะหญิง
In a little place called "follow me and your urologist will be buying himself a new yacht."ที่เล็กๆที่เรียกว่า\ \"ตามฉันมาและระบบปัสสาวะจะซื้อเรือยอชท์ใหม่
Labs show the brown urine was caused by shredded red cells.แล็ปบอกว่าที่ปัสสาวะสีน้ำตาล เพราะมีเซลเม็ดเลือดแดง
#When your bladder's full you gotta piss #เมื่อกระเพาะปัสสาวะของนายเต็ม นายจะต้องฉี่ออก
Especially smokers who start smoking before the age of 20 are more likely to develop lung cancer, laryngeal cancer, oral cancer, oesophageal cancer, bladder cancer, pancreatic carcinoma and other cancer like diseases.โดยเฉพาะคนทีู่สูบก่อนอายุ20 มีโอกาสที่จะเป็น มะเร็งปอด มะเร็งหลอดลม มะเร็งในช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาำะปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับตับ ตับแข็งและมะ็เร็งอื่นๆอีกด้วย
Blood in the urine, general swelling.มีเลือดในปัสสาวะ และมีอาการบวมทั่วไป
You'll gonna notice there's no trace of the steroid in blood or bladder.คุณจะสังเกตได้ว่าไม่มีร่องรอย ของสเตียรอยด์ในเลือดหรือกระเพาะปัสสาวะ
Now several weeks back, his doctors recorded that Carl was experiencing frequent nauseous, discomfort while urinating, dizziness.หลายสัปดาห์ก่อน หมอของเขา บันทึกว่าคาร์ล มีอาการคลื่นไส้บ่อยๆ รู้สึกปัสสาวะติดขัด วิงเวียน_BAR_
You've been doing alot of urine work lately. Good work.คุณทำกรณีปัสสาวะบ่อยนะหลังๆนี้ ทำได้ดีนะ
TheBCG'sare keeping it contained to my bladder.มายาฉีดป้องกันวัณโรค ยับยั้งเชื้อในท่อกระเพาะปัสสาวะของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัสสาวะ
Back to top