ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัดฝุ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัดฝุ่น*, -ปัดฝุ่น-

ปัดฝุ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัดฝุ่น (v.) dust
ปัดฝุ่น (v.) dust See also: dust off
ปัดฝุ่น (v.) dust See also: dust off
English-Thai: HOPE Dictionary
dust(ดัสทฺ) {dusted,dusting,dusts} n. ฝุ่น,ผง,ธุลี,ละออง,ดิน,สิ่งที่ไร้ค่า,ขี้เถ้า,ขยะ,ร่างกายของมนุษย์อนุภาคเดียว. vt.,vi. ปัดฝุ่นออก,โปรยผง,ทำให้เป็นฝุ่น
duster(ดัส'เทอะ) n. คนปัดฝุ่น,คนปัดกวาดขยะ,ไม้ขนไก่สำหรับปัดกวาด,เครื่องโรยผง,ขวดโรยผง (พริกไทยน้ำตาลหรืออื่น ๆ) ,แปรง,ผ้าปัดฝุ่น
whisk(วิสคฺ) vt. vi.,n. (การ) ปัด,กวาด,สะบัด,แกว่ง,คว้า,ฉวย,เอาไปอย่างรวดเร็ว,ขนส่งอย่างเร่งรีบ vt. ตีหรือปั่นไข่หรือนมหรือครีม n. ไม้ขนไก่สำหรับปัดฝุ่นและสิ่งสกปรก,เครื่องตีไข่หรือครีม
English-Thai: Nontri Dictionary
duster(n) ผ้าหรือแปรงปัดฝุ่น,ไม้ขนไก่,คนกวาดขยะ,เครื่องลาดยาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dust (vt.) ปัดฝุ่น See also: กระจาย Syn. whisk, sweep, vaccuum
vaccuum (vt.) ปัดฝุ่น See also: กระจาย Syn. whisk, sweep
dust out (phrv.) ปัดฝุ่นออกจาก See also: เอาฝุ่นออกจาก...ให้หมด
dust down (phrv.) ปัดฝุ่นออกจาก (ด้วยมือ) Syn. brush down
whisk (n.) ไม้ขนไก่สำหรับปัดฝุ่นและสิ่งสกปรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You will dust my collection and launder my clothing.ปัดฝุ่นของสะสมของข้า ซักเสื้อผ้าให้ข้า
Dust off the tux, polish up the dancing shoes...ปัดฝุ่นทักษิโด\ เตรียมรองเท้าเต้นรำ
Well, break out those galoshes, folks. It's gonna get soggy.ปัดฝุ่นรองเท้าบูตเอาออกมา มันคงจะต้องมีฝนตกแฉะ
Chair's been dusted!เก้าอี้ได้รับการปัดฝุ่น!
The crops were swallowed by the earth, and the animals laid down and turned to dust.พืชถูกกลืนแผ่นดินโลก และสัตว์ที่วางไว้และหันไปปัดฝุ่น
Lately I've been so busy in the rice paddies I only did a bit of dustingช่วงนี้ยายยู่กับการดำนา ก็เลยได้แค่ปัดฝุ่นนิดหน่อย...
I dust off all her trophy. Appreciate me?ฉันคอยปัดฝุ่นถ้วยรางวัลทั้งหมดของเธอ แต่รู้บุญคุณฉันไหม ไม่เลย
I still teach hand-to-hand over at Quantico if you need a little brush-up training.ฉันยังสอนการต่อสู้มือเปล่าที่ควนติโกอยู่ หากคุณต้องการปัดฝุ่นเสียหน่อย
He's just not gonna cut us loose until we've dusted his shelves and starched his shirt.เค้าจะไม่ปล่อยเราจนกว่า เราจะปัดฝุ่นหิ้ง และลงแป้งเสื้อให้เค้านั่นแหละ
You're not beating a carpet.นี่ไม่ใช่ปัดฝุ่นบนพรมนะ
Stored in civil hall if you'd like to brush up on your facts.อยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรม ถ้าคุณต้องการจะปัดฝุ่นข้อเท็จจริงของคุณ
They're showing a new digital part of Time Bandits.เขาฉายเรื่อง ไทม์ แบนดิท ฉบับปัดฝุ่นดิจิตอลใหม่
So, Jeff, dust off that black book and rustle up a honey, huh?ถ้างั้น เจฟ ได้เวลาปัดฝุ่นตำรา และก็สำรองน้ำผึ้งหวานๆไว้หน่อยแล้วว่ามั้ย?
I use a feather duster, played his assข้าใช้ไม้ปัดฝุ่นสุ้กับเค้า แล้วก็เอา ไม้ปัดฝุ่น ตีที่ก้นเค้า
We haven't been through them yet Other than to dust them for prints.เรายังไม่ได้อ่านละเอียดไปกว่า จะปัดฝุ่นเพื่อลงบันทึก
We dusted and found two partials.เราปัดฝุ่นและพบสองรอย
Felton got you good. Let me rub some dirt on that.เฟลตั้นทำคุณแสบเลยนะ ให้ฉันปัดฝุ่นให้มะ
I-I dusted the other day... actually dusted and felt proud.วันอื่นๆ ก็ปัดฝุ่น จริงๆแล้ว ปัดฝุ่นเนี่ยแหละ ภูมิใจที่สุด
No feather duster, no purple bra.ไม่มีไม้ปัดฝุ่น , ไม่มีบราสีม่วง
Just be careful not to confuse them with tassels.ระวังหน่อยนะอย่าสับสนมันกับพู่ปัดฝุ่นหล่ะ
We should be out there dusting bad guys, not actually dusting!เราน่าจะออกไปปัดฝุ่นพวกคนเลวข้างนอกกันนะ ไม่ใช่ปัดฝุ่นจริงๆ
Here. Just brush up on this.ที่นี้ ก็แค่ปัดฝุ่นมันหน่อย
No, no. No dusting off. No smiling.ไม่ ไม่ ไม่ต้องทำท่าปัดฝุ่น ห้ามยิ้มด้วย
No, she won't, and besides, you have a staff that dusts your books.ไม่ เขาไม่รู้หรอก แล้วอีกอย่าง เธอมีคนช่วยปัดฝุ่นบนหนังสือให้
I know mom hates to dust. If we dusted out, that would probably make her really happy.ฉันรู้แม่เกลียดปัดฝุ่น ถ้าเราปัดออก เธอคงดีใจ
I want you to dust off that old dick of yours, go out there, and get some ass.ผมแค่อยากต้องการปัดฝุ่น ไอ้ไส้กรอกของคุณเท่านั้น ออกไปเลย แล้วคว้าสาวๆกลับมา
Yeah. Of course. I gotta dust off my tux first.ใช่สิ แน่นอน ผมต้องเอาสูทมาปัดฝุ่น
I mean, chapter nine, verse five... where Jesus says that we should dust off our feet as we leave the homes of those that will not welcome us.พ่อหมายถึง,บทที่เก้า วรรคห้า ที่พระเยซูตรัสว่า เราควรจะปัดฝุ่นเท้าของเรา ขณะที่เราจะออกจากบ้าน ของผู้ที่ไม่ต้อนรับเรา
And it's all over your knees.อย่าลืมปัดฝุ่นที่เข่าคุณด้วยล่ะ
McDonnen, if you're dusting off your history book, was 41-1 in his 12-year career.McDonnen ถ้าคุณ ปัดฝุ่นออกประวัติของคุณ หนังสือเป็น 41-1 ใน อาชีพ 12 ปีของเขา
Oh, sure, fine, fine.ฉันเข้ามาปัดฝุ่นในนี้น่ะ
This place hasn't been dusted in months.สถานที่นี้ไม่ได้ถูกปัดฝุ่นมาเป็นเดือนๆ แล้วมาเริ่มปัดฝุ่นที่ห้องนิรภัยเนี่ยนะ?
Hey, let's dust this for prints, okay?เฮ้ ปัดฝุ่นแล้วหารอยนิ้วมือ โอเคนะ?
Care to brush up on your history, Finch?สนใจจะปัดฝุ่น วิชาประวัติศาสตร์ไหม ฟินช์?
♪ Already brushing off the dust ♪#ปัดฝุ่นทิ้งไปให้หมด#
♪ Already brushing off the dust ♪#ปัดฝุ่นออกจากตัวจนหมด#
You're good.แต่ผู้ตัดสินจะถูกปัดฝุ่นถุงมือ ของครีด
Just a little dusting. Some dishes.แค่ปัดฝุ่นนิด ล้างจานหน่อย
You're announcing your candidacy this afternoon, so you better get your suit out of moth balls.พี่จะแถลงข่าวลงว่าลงสมัครตอนบ่ายนี้ เพราะงั้นเอาสูทมาปัดฝุ่นได้แล้วนะ
It's a private institution that turns reclamation projects like yourself... into men of extraordinary abilities.แต่เป็นสถาบันเอกชนที่นำโครงการเก่ามาปัดฝุ่น เปลี่ยนคนให้มี... ความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัดฝุ่น
Back to top