ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัจจัยสำคัญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัจจัยสำคัญ*, -ปัจจัยสำคัญ-

ปัจจัยสำคัญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัจจัยสำคัญ (n.) important factor See also: important or key element, key factor Syn. สิ่งสำคัญ
English-Thai: HOPE Dictionary
element(เอล'ละเมินทฺ) n. ธาตุ,ธาตุแท้,ปัจจัยสำคัญ,หน่วย,ที่อยู่ตามธรรมชาติ,สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ,รากฐาน,พื้นฐาน,ขั้วไฟฟ้า, See also: elemental adj.
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
KM Assessment Toolเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการ ความรู้ และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้เรื่องใดบ้าง หนึ่ง เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน - จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญต้องปรับปรุง-รักษา ไว้/พัฒนา ให้การจัดการความรู้บรรลุผลตามเป้าหมาย ( KM Desired State) [การจัดการความรู้]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know time is of the essence.ศาลรู้ว่าเวลาคือปัจจัยสำคัญ
Is this really the material from which male prostitutes are made?คือจริงๆ เป็นปัจจัยสำคัญ กลายเป็นผู้ชายขายตัว จะทำดีไหม
Most important part of her process.หนึ่งปัจจัยสำคัญในกรรมวิธีนี้ของเธอครับ
I've pretended like it's not a factor, but it's everything.ฉันแสร้งทำเป็นว่ามันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ แต่มันคือทุกอย่าง
Time is a factor in this next stage, gentlemen.เวลาเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับด่านต่อไป ท่านสุภาพบุรุษ
Surprise, speed, and domination are key.อย่าให้รู้ตัว รวดเร็ว และการควบคุม เป็นปัจจัยสำคัญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัจจัยสำคัญ
Back to top