ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปักเขต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปักเขต*, -ปักเขต-

ปักเขต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปักเขต (v.) demarcate See also: set a boundary
English-Thai: HOPE Dictionary
demarcate(ดิมา'เคท) vt. กำหนดเขตแดน,แบ่งเขต,ปักเขต
demarcation(ดิมาร์เค'เชิน) n. การกำหนดเขตแดน,การแบ่งเขต,การปักเขต,เส้นปันเขต.
demarkation(ดิมาร์เค'เชิน) n. การกำหนดเขตแดน,การแบ่งเขต,การปักเขต,เส้นปันเขต.
reconnaissance(รีคอน'นิเซินซฺ) n. การลาดตระเวน,การสำรวจ,การรังวัดปักเขตคร่าว ๆ ,การสอดแนม,หน่วยลาดตระเวน,รถลาดตระเวน, Syn. reconnoissance,survey,view
stake(สเทด) n.,vt. (วาง) เสาหลัก,เสาเข็ม,เสาหมุด,เสาบ้าน,หลัก,หมุด,หลักปักเขต,ทั่งไม้,เงินเดิมพัน,เงินรางวัล หรือผลประโยชน์ที่จะได้,ส่วนได้เสีย,การเสี่ยง,การแข่งม้า,หุ้นผลประโยชน์,การเผาทั้งเป็น vi. เล่นการพนันขันต่อ,พนัน,, See also: stakes n. เงินเดิมพัน
station(สเท'เชิน) n. สถานี,ที่ทำการ,สำนักงาน,สถานที่,ตำแหน่งหน้าที่,ฐานะ,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่อยู่อาศัย,ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์,จุดรังวัดปักเขต,เขตสำรวจ vt. ประจำ,ตั้งฐานปฎิบัติการ,ตั้งประจำ, See also: stational adj., Syn. location
theodolite(ธีออด'ดะไลทฺ) n. เครื่องมือติดกล้องที่ใช้ในการรังวัดปักเขตที่ดิน., See also: theodolitic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
landmark(n) หลักปักเขตที่ดิน,ที่หมาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
demarcate (vt.) ปักเขต See also: กำหนดเขต, กั้นเขตแดน Syn. fence off, delimit
stake (vi.) ปักเขต See also: ล้อมเขต Syn. picket, tether
stake out (phrv.) ปักเขต See also: วางหลักเขต Syn. stake off
stake off (phrv.) ปักเขตแบ่ง Syn. stake out
plotting (n.) การรังวัดปักเขต See also: การทำแผนที่ Syn. measurement
survey (n.) การรังวัดปักเขต See also: การทำแผนที่ Syn. measurement, plotting
theodolite (n.) เครื่องมือติดกล้องที่ใช้ในการรังวัดปักเขตที่ดิน Syn. transit
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was no notification. Has it been demarcated already?ไม่มี ไม่มีการแจ้งให้รู้ด้วยซ้ำ มันถูกปักเขตแน่นอนแล้วหรือครับ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปักเขต
Back to top