ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปวารณา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปวารณา*, -ปวารณา-

ปวารณา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวารณา (v.) offer See also: dedicate, devote Syn. รับอาสา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And when I say weฉันหมายถึงสามัญชนที่ปวารณาตน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปวารณา
Back to top