ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปวดฟัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปวดฟัน*, -ปวดฟัน-

ปวดฟัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดฟัน (v.) have a toothache
English-Thai: HOPE Dictionary
odontalgia(โอดอนแทล'เจีย) n. อาการปวดฟัน
toothache(ทูธ'เอค) n. อาการปวดฟัน
English-Thai: Nontri Dictionary
toothache(n) อาการปวดฟัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
odontalgia; dentalgia; odontodyniaอาการปวดฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
odontalgia (n.) อาการปวดฟัน (คำศัพท์เฉพาะทาง) Syn. toothache
toothach (n.) อาการปวดฟัน
toothache (n.) การปวดฟัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once Marcin had toothache he heated the iron and pressed it here.ครั้งหนึ่ง มาร์ชีนปวดฟัน เขาเสียบปลั๊กเตารีด แล้วก็ทาบลงตรงนี้
The worst toothache in the world.ลองนึกภาพดูแจ๊ค มันเหมือนการปวดฟันที่เลวร้ายที่สุดในโลก
Now imagine that toothache Being in every bone in your body. " That's-ทีนี้นึกภาพว่าการปวดฟัน เกิดขึ้นที่กระดูกทุกชิ้นบนตัวลูก
Remember that aspirin I gave you when your braces hurt?จำได้ไหมยาแก้ปวด ที่ฉันให้เธอตอนปวดฟัน
I just assumed that he wasn't eating because of his toothache... but it turns out his hygiene was perfect.ฉันหวังที่มันไม่กิน เพราะมันปวดฟันนะ ร่างการสุขภาพสมบูรณ์ออก
My jaw aches just thinking of how Revere manhandled me.แค่คิดภาพที่รีเวียร์ทำกับผม ก็ปวดฟันจะแย่แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปวดฟัน
Back to top